โครงการเด็กดีมีที่เรียน ติดตามการประกาศได้ที่ เว็บไซต์ กองกิจการนิสิต โทรศัพท์/โทรสาร 043-754388
โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์ ติดตามการประกาศได้ที่ เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ โทรศัพท์ 0-4375-4248

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ 0-4375-4377 หรือ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 อีเมล : acad.it@msu.ac.th เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th