งานจัดการศึกษา

ภารกิจหลัก

 1. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คือ ระบบกลาง (Admissions) ระบบรับตรง และระบบพิเศษ
 2. ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คือ ระบบกลาง (Admissions) ระบบรับตรง และระบบพิเศษ
 3. จัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
 4. จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ระบบรับตรง

คือ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

ระบบกลาง (Admissions)

คือ การคัดเลือกเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการเป็นระบบกลาง (Central University Admissions System) สามารถเลือกสมัครได้ครั้งละไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) โดยพิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาและองค์ประกอบตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ประกอบด้วย

 1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ให้ค่าน้ำหนัก 20 %
 2. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ค่าน้ำหนัก 30 %
 3. ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ให้ค่าน้ำหนัก 10-50 %
 4. ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) ให้ค่าน้ำหนัก 0-40 %
 5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม เป็นขั้นสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษาโดยไม่คิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน

ระบบพิเศษ

คือ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปิดโอกาสให้แก่ นักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเรียนการสอนเหมือนกับระบบปกติทุกประการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) แตกต่างเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

 1. กลุ่มบุคคลทั่วไป รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ
 2. กลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรับสมัครนิสิตที่พ้นสภาพ หรือคาดว่าจะพ้นสภาพ หรือประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน

บุคลากร

นางศิโรวรรณ อินศร

นางศิโรวรรณ อินศร

Mrs.Sirowan Insorn

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา)

ภายใน : 1202
Email : sirowan.i@msu.ac.th
นางอัปสร ศรีจันลี

นางอัปสร ศรีจันลี

Mrs.APSORN SRICHANLEE

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ภายใน : 1202
Email : nid-tan@hotmail.com
นางทิพวรรณ กองกูล

นางทิพวรรณ กองกูล

Mrs.Tippawan KongKool

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ภายใน : 1202
Email : Tippa_wan2@hotmail.com
นายประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์

นายประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์

Mr.Pradit Mekchaiphak

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : Pradit.e@msu.ac.th
นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ

นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ

Miss.Danita Pongsiri

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : -
นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

Miss.Khonwika Tiamwong

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : konwipa_tia@hotmail.com
นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

Miss.Napalai Soommat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1202
Email : anglehotza@hotmail.com