งานจัดการศึกษา

ภารกิจหลัก

  1. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
  2. ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
  3. จัดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT)
  4. จัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา
  5. จัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System : TCAS)

เพื่อให้ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษามีความชัดเจนยิ่งขึ้น และป้องกันไม่ให้นักเรียนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในภายหลัง กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เพิ่มเติมและปรับปรุงรายละเอียดของการรับนักศึกษาแต่ละรอบ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดาวน์โหลดประกาศ นโยบายระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

บุคลากร

นางขวัญสิริ ศรีจันลี

นางขวัญสิริ ศรีจันลี

Mrs.Khunsiri Srichanlee

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา)

ภายใน : 1202
Email : nid-tan@hotmail.com
นายประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์

นายประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์

Mr.Pradit Mekchaiphak

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : Pradit.e@msu.ac.th
นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ

นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ

Miss Danita Pongsiri

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : -
นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

Miss Khonwika Tiamwong

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : konwipa_tia@hotmail.com
นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

Miss Napalai Soommat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : anglehotza@hotmail.com