งานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานทั่วไป กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจ ดังนี้

  1. งานประสานงาน นโยบาย
  2. งานการเงิน
  3. งานบุคคล
  4. งานแผนงานและงานงบประมาณ
  5. งานฝึกอบรม
  6. งานพัสดุ ธุรการ
  7. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

บุคลากร

นางศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี

นางศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี

Mrs.Sirilak Thitratsamee

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ภายใน : 1203
Email : Srithanyarat_19@hotmail.com
นางสาวจุฑารัตน์ ทันพรม

นางสาวจุฑารัตน์ ทันพรม

Miss Jutharat Thanprom

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : tingling_ting@msn.com
นายมานิตย์ สารคำ

นายมานิตย์ สารคำ

Mr.Manit Sarakham

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ภายใน : 1201
Email : Manit .sa@msu.ac.th
นายกฤษณะ ไชยกิจ

นายกฤษณะ ไชยกิจ

Mr.Kritsana Chaiyakit

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1203
Email : kritsanaclub1996@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานทั่วไป