แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น
0101 พ.บ. แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 66* 66
0102 พทป.บ. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ 37 37
0103 วท.บ. ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 30 30

เว็บไซต์ คณะแพทยศาสตร์ : http://med.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น
0201 ภ.บ. การบริบาลทางเภสัชกรรม (หลักสูตร 6 ปี) 69 69

เว็บไซต์ คณะเภสัชศาสตร์ : http://pharmacy.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น
0301 พย.บ. พยาบาลศาสตร์ 90 90

เว็บไซต์ คณะพยาบาลศาสตร์ : http://nu.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ ระบบเทียบเข้า รวมทั้งสิ้น
0401 ส.บ. สาธารณสุขศาสตร์ 34 50 200* 284
0402 วท.บ. โภชนศาสตร์ การกำหนดอาหาร และอาหารปลอดภัย 34 - - 34
0403 วท.บ. อนามัยสิ่งแวดล้อม 34 - - 34
0404 วท.บ. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 34 - - 34

เว็บไซต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ : http://publichealth.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น
0501 วท.บ. เคมี 150 150
0502 วท.บ. ชีววิทยา 100 100
0503 วท.บ. ฟิสิกส์ 70 70
0504 วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (พลังงาน, อิเล็กทรอนิกส์) 50 50
0505 วท.บ. คณิตศาสตร์ 90 90
0506 วท.บ. สถิติ 100 100
0507 วท.บ. จุลชีววิทยา 30 30

เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ : http://science.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น
0601 วท.บ. เทคโนโลยีการอาหารและโภชนาการ 53 5 58
0602 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ 50 5 55
0603 วท.บ. เทคโนโลยีการเกษตร 50 5 55
0604 วท.บ. พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 15 5 20
0605 วท.บ. สัตวศาสตร์ 45 5 50
0606 วท.บ. ประมง 20 5 25

เว็บไซต์ คณะเทคโนโลยี : http://techno.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น
0701 สพ.บ. สัตวแพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) 40 40

เว็บไซต์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ : http://vet.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น
0801 วท.บ. เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 50 20 70
0802 วท.บ. การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 18 20 38
0803 วท.บ. สิ่งแวดล้อมศึกษา 50 - 50

เว็บไซต์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ : http://env.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ ระบบเทียบเข้า รวมทั้งสิ้น
0901 วศศ.บ. สารสนเทศศาสตร์ 60 40 - 100
0902 วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ 80 30 30* 140
0903 วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ 100 30 - 130
0904 วท.บ. สื่อนฤมิต 60 30 30* 120
0905 วท.บ. ภูมิสารสนเทศ 30 30 - 60
0906 นศ.บ. นิเทศศาสตร์ 30 80 - 110

เว็บไซต์ คณะวิทยาการสารสนเทศ : http://it.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ ระบบเทียบเข้า รวมทั้งสิ้น
1001 วศ.บ. วิศวกรรมศาสตร์ 100 30 65* 195

เว็บไซต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ : http://engineer.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1101 สถ.บ. สถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 40 5 45
1102 สถ.บ. สถาปัตยกรรมผังเมือง (หลักสูตร 5 ปี) 40 5 45
1103 สถ.บ. สถาปัตยกรรมภายใน (หลักสูตร 5 ปี) 40 5 45
1104 ศป.บ. นฤมิตศิลป์ 40 5 45
1105 ภ.สถ.บ. ภูมิสถาปัตยกรรม (หลักสูตร 5 ปี) 35 5 40

เว็บไซต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ : http://arch.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบเทียบเข้า รวมทั้งสิ้น
1201 บช.บ. บัญชีบัณฑิต 900 250* 1,150
1202 บช.บ. บัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 50 - 50
1203 บธ.บ. การตลาด 200 - 200
1204 บธ.บ. การจัดการ 450 50* 500
1205 บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 100 50* 150
1206 บธ.บ. ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) 60 - 60
1207 บธ.บ. การบริหารการเงิน 200 - 200
1208 บธ.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ 50 - 50
1209 บธ.บ. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 50 - 50
1210 ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 150 - 150

เว็บไซต์ คณะการบัญชีและการจัดการ : http://mbs.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น
1301 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว 200 200
1302 ศศ.บ. การจัดการโรงแรม 200 200
1303 ศศ.บ. การจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 20 20

เว็บไซต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม : http://hos.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1401 ศศ.บ. ภาษาไทย 40 10 50
1402 ศศ.บ. ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์สื่อ 25 5 30
1403 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ 29 10 39
1404 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) 10 10 20
1405 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษธุรกิจ 10 10 20
1406 ศศ.บ. ภาษาจีน 15 15 30
1408 ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส 10 10 20
1409 ศศ.บ. ประวัติศาสตร์ 20 20 40
1410 ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน 40 20 60
1411 วท.บ. ภูมิศาสตร์พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากร 40 20 60
1412 ศศ.บ. ภาษาเกาหลี 10 10 20
1413 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เขมร) 10 10 20
1414 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (ลาว) 10 10 20
1415 ศศ.บ. ภาษาและวัฒนธรรมอาเซียน (เวียดนาม) 40 20 60

เว็บไซต์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : http://human.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ รวมทั้งสิ้น
1501 ร.บ. การเมืองการปกครอง 375 375
1502 ร.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 375 375
1503 ร.บ. ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 100 100

เว็บไซต์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง : http://copag.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1601 กศ.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลักสูตร 5 ปี) - - -
1602 กศ.บ. คณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) - - -
1603 กศ.บ. สังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 7 - 7
1604 กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (หลักสูตร 5 ปี) 6 - 6
1605 กศ.บ. ภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี) - - -
1606 กศ.บ. การศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี) - - -
1607 กศ.บ. เทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 17 - 17
1608 วท.บ. จิตวิทยา 37 - 37
1609 วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา 65 15 80

เว็บไซต์ คณะศึกษาศาสตร์ : http://edu.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1701 ศป.บ. ทัศนศิลป์ 50 10 60
1702 ศป.บ. ศิลปะการแสดง 50 10 60
1703 ศป.บ. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 50 10 60

เว็บไซต์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ : http://fineart.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1801 ดศ.บ. ดุริยางคศาสตรบัณฑิต 63 15 78

เว็บไซต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ : http://music.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น
1901 ศศ.บ. การจัดการวัฒนธรรม 30 50 80

เว็บไซต์ คณะวัฒนธรรมศาสตร์ : http://culturalscience.msu.ac.th

รหัสสาขาวิชา ชื่อสาขาวิชา แผนการรับเข้าศึกษา (คน)
ระบบปกติ ระบบพิเศษ รวมทั้งสิ้น
2001 น.บ. นิติศาสตรบัณฑิต 165 60 225

เว็บไซต์ คณะนิติศาสตร์ : http://laws.msu.ac.th

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัทพ์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 โทรสาร : 0-4375-4377 เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th