ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของระบบปกติ และระบบพิเศษ

หมายเหตุ :
  1. คณะแพทยศาสตร์ (พ.บ. แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี)) http://med.msu.ac.th
  2. คณะศึกษาศาสตร์ (โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น) http://edu.msu.ac.th
  3. คณะการบัญชีและการจัดการ (ระบบเทียบเข้า) http://mbs.msu.ac.th
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระบบเทียบเข้า) http://engineer.msu.ac.th
  5. คณะวิทยาการสารสนเทศ (ระบบเทียบเข้า) http://it.msu.ac.th
  6. คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ระบบเทียบเข้า) http://publichealth.msu.ac.th

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัทพ์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 โทรสาร : 0-4375-4377 เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th