วิธีการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)

การสมัครคัดเลือกผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th ระหว่างวันที่ 8-20 มกราคม 2561 (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น.) ผู้สมัครสามารถ เลือกสมัครได้ ดังนี้

กรณีที่ ระบบการเลือกสมัคร จำนวนสมัครได้ 4 อันดับการเลือก อัตราค่าสมัคร
1 ระบบปกติ สามารถสมัครได้ 4 อันดับการเลือก 500 บาท
2 ระบบพิเศษ สามารถสมัครได้ 4 อันดับการเลือก 500 บาท
3 ระบบปกติ และระบบพิเศษ ระบบปกติ สามารถสมัครได้ 4 อันดับการเลือก และระบบพิเศษ สามารถสมัครได้ 4 อันดับการเลือก 1,000 บาท
อัตราค่าสมัคร
  ค่าสมัครระบบละ 500 บาท (ไม่รวมค่าธรรมเนียมการชำระเงินผ่านธนาคาร)
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาข้อมูลการสมัคร
  ผู้สมัครต้องศึกษาข้อมูลการสมัคร ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th ให้เข้าใจก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลการสมัครและพิมพ์ใบสมัคร
  2.1 ผู้สมัครจะต้องเข้าสู่ระบบรับสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th เพื่อทำการสมัคร โดยให้ผู้สมัคร เลือกเมนู สมัครเข้าศึกษา และปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดให้อย่างเคร่งครัด
  2.2 เมื่อกรอกข้อมูลการสมัครแล้วให้ตรวจสอบความถูกต้อง จากนั้นกด บันทึกข้อมูลการสมัคร (เมื่อบันทึกข้อมูลการสมัครแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลใด ๆ ได้ทั้งนี้ผู้สมัครสามารสมัครได้เพียงครั้งเดียว)
  2.3 หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ผู้สมัครจดเลขที่สมัครไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลต่างๆ เช่น ตรวจสอบสถานะการชำระเงินและสถานะการส่งเอกสารประกอบการสมัคร หลังจากการบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้สมัคร เลือกเมนู พิมพ์ใบสมัคร โดยกรอกเลขประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร เพื่อให้ระบบรับสมัครแสดงใบสมัคร และผู้สมัครพิมพ์ใบสมัครออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์

  ภาพแสดงตัวอย่าง หน้าระบบกรอกข้อมูลการสมัคร

หมายเหตุ :
 1. ผู้สมัครต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่า ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครและเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้องครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกและถือว่าการสมัคร เป็นโมฆะ โดยไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่ากรณีใด ๆ
 2. กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด ผู้สมัครที่เข้าสู่ระบบรับสมัครแล้ว หากกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ให้รีบติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน ทั้งนี้ ผู้สมัครห้ามนำใบสมัครที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไปชำระเงินโดยเด็ดขาด เพื่อมหาวิทยาลัยจะปลดล็อกเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ในการสมัครใหม่
ขั้นตอนที่ 3 ชำระเงินผ่านธนาคาร
  ผู้สมัครต้องนำใบสมัครไปชำระเงินค่าสมัคร ผ่านธนาคารที่กำหนดให้ ซึ่งต้องชำระเงินไม่เกิน วัน/เดือน/ปี ที่ระบุไว้ในใบสมัคร ของตนเองเท่านั้น ทั้งนี้ การชำระเงินผ่านธนาคารจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการประทับตราจากธนาคาร และได้รับหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) หรือ บางธนาคารอาจจะบันทึกหลักฐานการชำระเงินไว้ในใบสมัคร ดำเนินการ ดังนี้
  3.1 ผู้สมัครลงลายมือชื่อ และ วัน/เดือน/ปี ในใบสมัคร
  3.2 ชำระเงินค่าสมัคร ได้ที่ธนาคารที่กำหนดให้ทุกสาขาทั่วประเทศ คือ

   - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ

   - ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ

   - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ

   - ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

  3.3 ผู้สมัครสามาถชำระเงินได้ไม่เกิน วัน/เดือน/ปี ที่กำหนดไว้ในใบสมัคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะกำหนดวันสุดท้ายของการชำระเงินในใบสมัครแต่ละใบแตกต่างกัน ซึ่งจะมีกำหนดการชำระเงิน 3 วัน นับจากวันสมัคร
ภาพแสดงตัวอย่าง หน้าระบบแสดงใบสมัคร

  ภาพแสดงตัวอย่าง หน้าระบบแสดงใบสมัครระบบปกติ และระบบพิเศษ

ขั้นตอนที่ 4 การนำส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
  4.1 การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง ผู้สมัครสามารถนำส่งได้ที่ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ทั้งนี้ วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นวันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเอง
  4.2 การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถนำส่งทางไปรษณีย์ แบบ EMS โดยให้จ่าหน้าซองถึง กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 วงเล็บมุมซอง (สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 2) ทั้งนี้ วันที่ 23 มกราคม 2561 เป็นวันสุดท้ายของการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ โดยยึดวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
  4.3 การส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครให้กับฝ่ายแนะแนวโรงเรียน ผู้สมัครนำส่งได้ที่ฝ่ายแนะแนวโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนรวบรวมให้กับมหาวิทยาลัย ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนดให้ ตามปฏิทินในระเบียบการสมัคร หน้าที่ 12 (โรงเรียนจะต้องเรียงชุดใบสมัคร ตามเลขที่สมัครจากน้อยไปหามาก)
  การเรียงใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร
  1. ใบสมัครที่ชำระเงินแล้ว (ฉบับจริง)
  2. ใบหลักฐานการชำระเงินที่ธนาคารออกให้ (สลิปธนาคาร) (ฉบับจริง)
  3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
  4. สำเนาการเปลี่ยน ชื่อ - สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ชุด
ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบสถานะการชำระเงิน และสถานะการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
  5.1 กรณีผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคารและส่งเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานะการชำระเงินและการส่งเอกสารประกอบการสมัคร ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ชำระเงินผ่านธนาคาร และส่งเอกสารประกอบการสมัครแล้ว
  หากพบว่ามหาวิทยาลัยได้รับเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ และต้องส่งเอกสารใดเพิ่มเติมให้กับมหาวิทยาลัย โปรดดำเนินการโดยด่วน หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204
  ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัคร ในวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2561 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th
  5.2 กรณีผู้สมัครที่ชำระเงินผ่านธนาคารและส่งเอกสารประกอบการสมัครให้กับฝ่ายแนะแนวโรงเรียน ผู้สมัครสามารถตรวจสอบได้เฉพาะสถานะการชำระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่ชำระเงินผ่านธนาคาร ส่วนการตรวจสอบสถานะการส่งเอกสาร การสมัครนั้น ผู้สมัครจะไม่สามารถตรวจสอบได้ เนื่องจากอยู่ในระหว่างที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับใบสมัครและเอกสาร ประกอบการสมัครจากฝ่ายแนะแนวของโรงเรียน ตามปฏิทินในระเบียบการรับสมัคร หน้า 12
  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูแนะแนว สามารถเข้าระบบตรวจสอบข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 โดยใช้รหัสผู้ใช้ระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th เพื่อพิมพ์ข้อมูลการสมัครรายโรงเรียนได้ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามจะส่งรหัสผู้ใช้ระบบ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ให้ทางไปรษณีย์

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 โทรสาร : 0-4375-4377 เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th