รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

ปฏิทินการดำเนินงาน รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
9 - 19 พฤษภาคม 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://app.cupt.net/tcas/round3.php

9 - 20 พฤษภาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัคร

1 - 3 มิถุนายน 2561

ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing - house ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://app.cupt.net/tcas/clearing.php

5 มิถุนายน 2561

รอบที่ 3/1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/admission_msu2561

5 มิถุนายน 2561

รอบที่ 3/2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/admission_msu2561

6 - 7 มิถุนายน 2561

รอบที่ 3/2 ผู้สมัครยืนยันสิทธิ์ Clearing - house ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://app.cupt.net/tcas/clearing.php

11 มิถุนายน 2561

รอบที่ 3/1 และ 3/2 สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

14 มิถุนายน 2561

รอบที่ 3/1 และ 3/2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ https://app.cupt.net/tcas/round3.php

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 โทรสาร : 0-4375-4377 เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th