รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

ปฏิทินการดำเนินงาน รอบที่ 4 การรับแบบ Admission

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
12 - 16 มิถุนายน 2561

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ https://app.cupt.net/tcas/round4.php

12 - 17 มิถุนายน 2561

ชำระเงินค่าสมัคร

19 มิถุนายน 2561

ตัดสิทธิ์ Clearing - house 1-3

4 กรกฏาคม 2561

ประกาศผลการคัดเลือกฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ https://app.cupt.net/tcas/round4.php

11 กรกฏาคม 2561

สอบสัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

19 กรกฏาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ https://app.cupt.net/tcas/round4.php

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 โทรสาร : 0-4375-4377 เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th