ระเบียบการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับที่ รายละเอียด (ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2560) ดาวน์โหลด
1 ปกหน้า ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
2 ปกหลัง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
3 ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
4 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5 ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
6 ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
7 ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
8 ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 4)
9 ปฏิทินการดำเนินงานคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5)
10 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
11 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
12 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
13 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
14 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 4)
15 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 5)
16 การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
17 การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
18 การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
19 การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 4)
20 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
21 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
22 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
23 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1)
24 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 2)
25 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 3)
26 เงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในะดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
27 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การยกเลิกใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
28 แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปรจำปีการศึกษา 2561 (รอบที่ 1 และรอบที่ 2)
29 ตัวอย่างการคำนวณคะแนน ที่ได้รับจากเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2 )
30 ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา คณะ วิทยาลัย
31 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
32 ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
33 รายละเอียดหอพักนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
34 รายละเอียดอื่น ๆ
35 ดาวน์โหลดระเบียบการ (ทั้งเล่ม)

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 โทรสาร : 0-4375-4377 เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th