หากไม่มีให้ใส่"00000000"

ระบบปกติ

ระบบพิเศษ

อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
อันดับที่ 1
อันดับที่ 2
อันดับที่ 3
อันดับที่ 4
เงื่อนไขการสมัคร
  1. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบคุณสมบัติ และเอกสารประกอบการสมัครให้ถูกต้องตามประกาศรับสมัครฯ หากมหาวิทยาลัยพบว่า ข้าพเจ้ามีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัครฯ และเอกสารประกอบการสมัครไม่ถูกต้อง มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ในการคัดเลือกฯ และถือว่าการสมัครคัดเลือกฯ เป็นโมฆะ โดยไม่คืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
  2. กรณีระบบคอมพิวเตอร์เกิดความผิดพลาด ผู้สมัครที่เข้าสู่ระบบรับสมัครแล้ว หากกรอกข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ครบถ้วน หรือข้อมูลที่ปรากฏในใบสมัครไม่สมบูรณ์ให้รีบติดต่อ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4375-4377 อัตโนมัติ 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203 และ 1204 โดยด่วน ทั้งนี้ ผู้สมัครห้ามนำใบสมัครที่มีข้อมูลไม่สมบูรณ์ไปชำระเงินโดยเด็ดขาด เพื่อมหาวิทยาลัยจะปลดล็อกเลขประจำตัวประชาชนผู้สมัคร ในการสมัครใหม่
  3. สามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาวิชา และอันดับที่เลือกได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้องก่อนบันทึกข้อมูลการสมัคร

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4377 หรือ : 0-4375-4333 ต่อ 1202, 1203, 1204 โทรสาร : 0-4375-4377 เว็บไซต์ : http://acad.msu.ac.th E-mail : acad.it@msu.ac.th