ระบบกลาง (Admissions)

คือ การคัดเลือกเพื่อรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการเป็นระบบกลาง (Central University Admissions System) สามารถเลือกสมัครได้ครั้งละไม่เกิน 4 อันดับการเลือก (คณะ/สาขาวิชา) โดยพิจารณาคุณสมบัติ เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาและองค์ประกอบตามที่แต่ละมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ประกอบด้วย

  1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (GPAX) ให้ค่าน้ำหนัก 20 %
  2. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ค่าน้ำหนัก 30 %
  3. ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ให้ค่าน้ำหนัก 10-50 %
  4. ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) ให้ค่าน้ำหนัก 0-40 %
  5. ผลการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความพร้อมและความเหมาะสม เป็นขั้นสุดท้ายก่อนการรับเข้าศึกษาโดยไม่คิดเป็นค่าน้ำหนักคะแนน

บุคลากร

นางศิโรวรรณ อินศร

นางศิโรวรรณ อินศร

Mrs.Sirowan Insorn

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา)

ภายใน : 1202
Email : sirowan.i@msu.ac.th
นางอัปสร ศรีจันลี

นางอัปสร ศรีจันลี

Mrs.APSORN SRICHANLEE

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ภายใน : 1202
Email : nid-tan@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบกลาง (Admissions)