งานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจ ดังนี้

  1. ประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษา
  2. คัดเลือกนิสิตและจัดหาสถานประกอบการเพื่อให้นิสิตออกไปปฏิบัติงาน ณ สถานประกอบการ
  3. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่สถานประกอบการ อาจารย์ และนิสิตในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา
  4. เสริมสร้างทักษะประสบการณ์และศักยภาพในการทำงานจริงให้แก่นิสิตก่อนสำเร็จการศึกษา

บุคลากร

นางชิดชนก งามสุทธิ

นางชิดชนก งามสุทธิ

Mrs.Chidchanok ngamsutdi

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(หัวหน้างานสกิจศึกษา)

ภายใน : 1204
Email : chidchanok.n@hotmail.co.th
นางสาวสราญพร แสงห้าว

นางสาวสราญพร แสงห้าว

Miss.Saranporn Sanghao

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1204
Email : yingyingsaran_s@hotmail.co.th
นางสาววันวิสา หงษ์เวหา

นางสาววันวิสา หงษ์เวหา

Miss.Wanwisa Hongweha

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1204
Email : Wanwisa.maw@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานสหกิจศึกษา