เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

รายชื่อบัณฑิตฝากประวัติกับศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

จำนวนบัณฑิตฝากประวัติหางาน 74476 คน
No. ชื่อ - สกุล คณะ งานที่สนใจ
1 นางสาวฝนทิพย์ อุปถัมภ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
2 นางสาวกนกพร มูลมิรัตน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
3 นางสาวกมลขวัญ คุ้มทรัพย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
4 นางสาวกรกนก หาญพรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
5 นางสาวกรทิพย์ บุตรสองคอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
6 นายกฤษฎา กาลพัฒน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
7 นางสาวกฤษณา ภูมิสายดร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
8 นางสาวกวิลทิพย์ การสอาด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
9 นางสาวกัลยา พลลาด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
10 นางสาวกัลยาภัสร์ ชาวหนองซอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
11 นางสาวกาญจนา บุตรพรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
12 นางสาวกิ่งแก้ว กุดโอภาส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
13 นางสาวกุลธิดา นันบุรมย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
14 นางสาวกุลนิด ประธิเรศ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
15 นางสาวเกศรินทร์ สุกุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
16 นายโกศล ขันชาลี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
17 นางสาวขวัญจิตร คำเกิด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
18 นางสาวขวัญใจ ปัชชาเขียว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
19 นางสาวจันทร์จิรา เจริญรัมย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
20 นางสาวจันทร์จิรา ปะนะทัง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
21 นางสาวจามร กองตา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
22 นางสาวจารุวรรณ ปินะภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
23 นางสาวจินตหรา วาทโยธา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
24 นายจิรเมธ รัตนมณี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
25 นางสาวจุฑามาศ บ่อชน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
26 นางสาวจุฑามาศ อัคฮาด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
27 นางสาวจุฑารัตน์ หอมทรัพย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
28 นายเจษฎา เรืองสุขสุด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
29 นายฉัตรดนัย ขุริมนต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
30 นางสาวชนิดา เศษสุวรรณ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
31 นางสาวชมพูนุช ภูมิชูชิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
32 นางสาวฐะปะนีย์ เภชัยภูมิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
33 นางสาวณัฐชญาดา อุทชัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
34 นางสาวณัฐธิดา เผือกพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
35 นายณัฐพล ด้วงคำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
36 นายณัฐวุฒิ เชิดสกุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
37 นางสาวดรุณี มณีนพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
38 นางสาวดารัตน์ สะใบ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
39 นางสาวดารุณี ดุษฎีกุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
40 นางสาวเดือนเพ็ญ ศาลางาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
41 นายต่อศักดิ์ เคล้าโนนคร้อ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
42 นายถาวร ไชยคำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
43 นายทนง เครือหว้า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
44 นายทักษิณวัฏ หิรัญมูล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
45 นางสาวทัศนีย์ สมอแข็ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
46 นายโทนี่ บุตรศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
47 นายธนาธรณ์ วิเศษทรานนท์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
48 นายธนายุทธ ชาววังเย็น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
49 นางสาวธราภรณ์ เภาโพธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
50 นางสาวธันยพร ชิวรัมย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
51 นางสาวธิติมา โสมอ่อน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
52 นายธีรพล เถื่อนแพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
53 นางสาวนงค์ลักษณ์ ปะนามะทัง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
54 นางสาวนงลักษณ์ หินสูงเนิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
55 นางสาวนภาพร ผ่านเมือง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
56 นายนัฎรัตน์ อ่างบุญตา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
57 นายนันท์นภัส ล่ำสัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
58 นางสาวนาตยา ลีปาน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
59 นางสาวนิตยา แซ่กล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
60 นางสาวนิติยา มิควาฬ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
61 นางสาวนิภาพรรณ แสนนาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
62 นางสาวนิศาชล โทแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
63 นางสาวเนตรชนนี พิมแพนไชย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
64 นายบรรจบ โพธิกุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
65 นายบรรณวิชญ์ สุขธวัช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
66 นางสาวบุษกร อุดมศักดิ์เจริญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
67 นางสาวบุษบา โสพรหม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
68 นางสาวบุษยมาส วงศ์ศรีชา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
69 นางสาวบุษรา ภูคานา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
70 นางสาวบูรญา ผาบชมพู คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
71 นางสาวเบญจวรรณ ภูสีดิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
72 นางสาวปทิตตา ตัวเสาร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
73 นางสาวปรางฉัตร จันทรเจริญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
74 นางสาวปริฉัตร ไชยสูง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
75 นายปริญญา แดงสะอาด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
76 นางสาวปรียาภรณ์ จันทโยธา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
77 นางสาวปวัลยา คุณชื่น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
78 นางสาวปวีณา ร้อยพา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
79 นางสาวปัทมา ป้องแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
80 นางสาวปานียา นามทัศน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
81 นางสาวปาริฉัตร ทองยืน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
82 นางสาวปิยภรณ์ ป้อมมาตา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
83 นางสาวปิยะนุช ภูลายดอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
84 นางสาวปิยะวรรณ จันดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
85 นางสาวปุณยาพร ดวงเนตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
86 นางสาวผ่องนภา โฉมหน้า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
87 นางสาวฝนทิพย์ แก้วมหานิล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
88 นายพงษ์ศธร คำจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
89 นางสาวพจนีย์ โชคเหมาะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
90 นางสาวพนิดา เปรมประชา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
91 นางสาวพรทิพย์ อ่อนสี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
92 นางสาวพรทิพย์ พลอาจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
93 นางสาวพรนิภา สีนุภาพ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
94 นางสาวพรพิมล น้ำทิพย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
95 นางสาวพรรณธิดา สุวรรณเก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
96 นางสาวพรรณี จูปั้น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
97 นางสาวพรรณี สุวรรณพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
98 นางสาวพรสุดา สอนคณิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
99 นางสาวพัชรี เพียรภายลุน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
100 นางสาวพัณณิตา กิรัมย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
101 นางสาวพานทอง บุตดาวงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
102 นางสาวพิกุลแก้ว พันธ์พงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
103 นายพิพัฒน์พงษ์ สมุทรศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
104 นางสาวพิสมัย บุบผาดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
105 นายพูลศักดิ์ เจริญอาจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
106 นางสาวเพชรรัตน์ ศรีเหรา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
107 นางสาวเพ็ญธิดา เหล็กกล้า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
108 นางสาวเพ็ญนภา สระแสง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
109 นางสาวเพ็ญนภา สดคมขำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
110 นางสาวเพียงฤทัย โสสม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
111 นายไพรัช หนูเผือก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
112 นางสาวภรณ์ทิพย์ กลางหล้า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
113 นายภัคษฎากร ทองสืบสาย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
114 นางสาวภัทรา เศวตมุกดา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
115 นางสาวภัทราวดี สินธุกูต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
116 นางสาวภัทราวดี คำบ่อ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
117 นางสาวภิรมย์ ทรงพระ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
118 นายมงคล พันหล่อมโส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
119 นางสาวมลิวัลย์ โตตาบ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
120 นายมานะ โนนทิง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
121 นางสาวมาริสา มูลชาติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
122 นางสาวมาลาศรี บัวชุม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
123 นางสาวมิรันตรี รูจีพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
124 นางสาวยุจิรา รันวงศา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
125 นางสาวยุภาวดี อุมิสา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
126 นางสาวยุมินตรา ขันธ์พิมูล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
127 นางสาวเยาวภา อิ่มใจ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
128 นางสาวรจนา ระวิวรรณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
129 นางสาวรัชดาพร ประโยชน์มี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
130 นางสาวรุ่งนภา คำริกาบุตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
131 นางสาวรุ่งนภา เรือนศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
132 นางสาวลลิดา ใจเย็น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
133 นางสาวละมัย คงน้ำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
134 นางสาวลำไพร เคนถาวร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
135 นางสาวลำยงค์ เถื่อนสุภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
136 นายเลอสันต์ ภูหนองโอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
137 นายวรโชค ชัยเนตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
138 นางสาววรรณิศา สงค์มี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
139 นางสาววราภรณ์ ทรงคาสี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
140 นางสาววัชราภรณ์ มุ่งดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
141 นายวันเฉลิม ชาเหลา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
142 นางสาววันวิสาข์ รังกลาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
143 นางสาววาสนา ไชยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
144 นางสาววิจิตรา แสนสุข คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
145 นายวิฑูรย์ ภาเรือง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
146 นางสาววิภาดา จันทราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
147 นางสาววิภารัตน์ ประทุมมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
148 นางสาววิภาวรรณ ละครพล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
149 นางสาววิระพร ไถยฤทธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
150 นายวีรยุทธ วงศ์อินทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
151 นางสาวเวนิสา ลำพุทธา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
152 นางสาวศรัญญา แพะขุนทด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
153 นายศรัณยู หมวดรุ่ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
154 นายศราวุธ ร่มวาปี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
155 นางสาวศรีแพร วงค์ภักดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
156 นางสาวศรุตา ธงชัยธนาวุฒิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
157 นางสาวศศินันท์ ทรงพระ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
158 นางสาวศศิมาภรณ์ นิยมญาติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
159 นางสาวศศิวิมล อ่อนสา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
160 นางสาวศิริกานต์ กลิ่นกุหลาบ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
161 นางสาวศิริรัตน์ ศรีจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
162 นางสาวศิริลักษณ์ ลาไชย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
163 นางสาวศิวพร สานสืบพันธุ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
164 นางสาวศิวาภรณ์ ทานะขันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
165 นางสาวศุภกานต์ น้อยคำแพง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
166 นายสมศักดิ์ ดวงศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
167 นางสาวสลิลา บุญพร้อม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
168 นางสาวสิราณี ท้อยชัยภูมิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
169 นางสาวสิริมา โอ่งกลาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
170 นางสาวสิริมา ปิติธาโน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
171 นางสาวสุกัญญา พระโคศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
172 นางสาวสุคนธา ชาจันดา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
173 นางสาวสุจิตรา สืบจันทา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
174 นางสาวสุชารุณี ผลไชย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
175 นางสาวสุธาสินี ม่วงกลาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
176 นางสาวสุภาพร อินธิราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
177 นางสาวสุภารัตน์ จันบูรณ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
178 นางสาวสุภาวดี แสงเพ็ชร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
179 นางสาวสุภาวดี อักคะจุ่น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
180 นางสาวสุมาลี จ้องคำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
181 นางสาวสุมินตรา ดรวิเศษ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
182 นางสาวเสาวลักษณ์ บำรุงรส คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
183 นางสาวหัทยา แก้วต้วน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
184 นายอดิศักดิ์ สุขเกษม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
185 นางสาวอนุสสรา ดอกพงษ์กลาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
186 นางสาวอภิญญา อนุชาญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
187 นายอภิเษก ประเสริฐสังข์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
188 นายอรรถพล ฝักเงิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
189 นางสาวอรุณรัตน์ เพียโคตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
190 นางสาวอรุณโรจน์ ราชพลแสน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
191 นางสาวอัมพร บุญแท้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
192 นายอานัท ไชยทองศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
193 นางสาวอารยา ภูริศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
194 นางสาวอารีรัตน์ ศิริเวช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
195 นางสาวอิสริยาภรณ์ อินทา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
196 นางสาวอุทัยวรรณ เชื้อแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
197 นางสาวอุไรรัตน์ ภูระบัด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
198 นางสาวเอื้อมพร หนองเสนา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
199 นางสาวกวีณา แนบสุข คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
200 นายจักรภัทร ภู่งาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
201 นางสาวจุฑามาศ อ่อนสองชั้น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
202 นางสาวจุไรวรรณ พาโท คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
203 นายชนินทร์ บุญชื่นชม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
204 นางสาวตะวันฉาย ศรีกำพล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
205 นางสาวธัญญารัตน์ วงศ์จอม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
206 นางสาวธัญทิพย์ หอมแสนศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
207 นางสาวเบญญทิพย์ สู่หญ้านาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
208 นางสาวพรพรรณ คุ้มคง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
209 นายพุฒิกร จันทร์ศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
210 นางสาววีรนุช ภักดิ์สงศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
211 นายวีระชัย เจินเทินบุญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
212 นายศราวุฒิ สิงหนัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
213 นายศราวุฒิชัย ยวนจิตต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
214 นางสาวสิริกุล เชิญสันติกุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
215 นางสาวสิริรัตน์ บุญระมี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
216 นายอภิเดช ภูกาบ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
217 นางสาวอาจารี บุญบรรจง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
218 นายอาทิตย์ งอยหล้า คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
219 นางสาวมณีนุช แสนภูวา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
220 นายสุรศักดิ์ เกณสาคู วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
221 นางสาวอารยา บัวแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
222 นางสาวสุพรรณี สังฆะเพศ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
223 นางสาวอรทัย ทองสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
224 นางสาวอรนิตย์ นามภิไชย คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
225 นายธนชัย ศิริจันทพันธ์ คณะเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตพืช
1.
2.
226 นายเนติกร ภูแสง คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1.
2.
227 นายพงษ์เพชร วงค์ชาลี คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1.
2.
228 นางสาวสุกัลยา พิมวงษา คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1.
2.
229 นางสาวปาริชาติ พิพัฒน์บริภัณฑ์ คณะเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
1.
2.
230 นายพลวัต คงสรรค์เสถียร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1.
2.
231 นางสาวอัจฉรา โพธิ์กลาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : นิติศาสตรบัณฑิต
1.
2.
232 นางสาวสุกัญญา พิมพ์สินธุ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
1.
2.
233 นายกิตติพล พิมพ์จันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ฟิสิกส์ประยุกต์ สายพลังงาน
1.
2.
234 นายทวีวุฒิ โสภังค์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ฟิสิกส์ประยุกต์ สายพลังงาน
1.
2.
235 นายวิฑูรย์ บัณฑิตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเขมร
1.
2.
236 นางสาวกิติญาดา เกษอินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
1.
2.
237 นายประวิทย์ สะเทียนรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาฝรั่งเศส
1.
2.
238 นางสาวจิดาภา พุทธิศักดิ์แสง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
239 นางสาวณัฐณิชา ไพบูลย์โรจน์รุ่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
240 นางสาวดาราพร บุญลาด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
241 นางสาวทิพย์วรรณ พรมศร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
242 นางสาวธนนันท์ โคตถา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
243 นางสาวปรารถนา ใหญ่สง่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
244 นางสาวพิริยาพร ชูกำแพง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
245 นางสาวภัทรัญญา อัตถาพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
246 นางสาวมณีรัตน์ วิริยะกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
247 นางสาวศิริดา นรินทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
248 นางสาวสุพัตรา สารจันทร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
249 นางสาวสุภัทตรา ปางลิลาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
250 นางสาวอัญชัญ แวงชัยภูมิ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
1.
2.
251 นายทศพล ไกรสูงเนิน คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมการผลิต
1.
2.
252 นายใหม่ ดวงปากดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมการผลิต
1.
2.
253 นายจิรายุ อรุณแดง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขา : สถาปัตยกรรม
1.
2.
254 นายไพบูลย์ บุญประคม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขา : สถาปัตยกรรม
1.
2.
255 นายศุภลักษณ์ พันธัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขา : สถาปัตยกรรม
1.
2.
256 นายสุบรรณ อินทมาตย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขา : สถาปัตยกรรม
1.
2.
257 นายธนวัฒน์ เทียบโพธิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขา : สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
1.
2.
258 นายปณิธาน บุตรแก้ว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขา : สถาปัตยกรรมเมืองและชุมชน
1.
2.
259 นายศักดิ์ชัย สมฤทธิ์ คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1.
2.
260 นายณรงค์ พันหอม คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สื่อนฤมิต
1.
2.
261 นายพิธวัชร์ แสงสว่าง คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สื่อนฤมิต
1.
2.
262 นายสุภงค์ จันทร์จวง คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สื่อนฤมิต
1.
2.
263 นางสาวกนกกร ก้งซุย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
264 นางสาวกนกนภา ทองปั้น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
265 นางสาวกนกวรรณ แก้วมุกดาสวรรค์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
266 นายเกรียงไกร ชุติมารังสรรค์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
267 นางสาวจุติภัทร คะดีเวียง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
268 นางสาวจุฬารัตน์ นานนท์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
269 นางสาวนันท์นภัส ธุระทำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
270 นางสาวนันยุพา ปาชนะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
271 นางสาวนิศารัตน์ เพชรเกตุ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
272 นายประยุทธ นารถสิทธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
273 นายเปรมมะณี สัตตัง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
274 นางสาวผกาทิพย์ วิชาจารย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
275 นายพชร ชมดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
276 นายพิทักษ์ชัย พ่อบาล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
277 นางสาวเพ็ญนภา พลตื้อ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
278 นายภัคภูมิ ภู่เงิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
279 นางสาวภัทรสุดา บุญล้ำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
280 นายยอด กุญแจทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
281 นายรัชโยธิน ช้อยชด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
282 นางสาวรุจิรางค์ ธิบูรณ์บุญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
283 นางสาววราภรณ์ พันอุด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
284 นายวสุฐณัฐ ฉัตรไพบูลยาภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
285 นางสาววัลลิภา เนตะคำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
286 นางสาวเวณิกา ภูวฤทธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
287 นางสาวศรินธร นิตย์ประทุม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
288 นางสาวสร้อยเมษา ยศไกร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
289 นางสาวโสพิศ วงค์ชารี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
290 นางสาวอภิญญา นันสมบัติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
291 นางสาวอรอมล เผ่าหัวสระ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
292 นางสาวอัจจิมา อินอุไร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
293 นางสาวอัจฉราพร แสนสุภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
294 นางสาวปิยะวดี ศรีถาวรณ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
295 นางสาวสุนันทนา ระวิโรจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
296 นายนนทยา เรืองรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
297 นางสาวพรพรรณ ภาคมฤค คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1.
2.
298 นายศุภัทรชัย ทองมูล คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
1.
2.
299 นายเอกวิทย์ อุ่นโคตร คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1.
2.
300 นายพอพล แพงสร้อย คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
1.
2.
301 นายสุรนันท์ ชำนาญ คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : นิเทศศาสตรบัณฑิต
1.
2.
302 นางสาวพัชราพรรณ กินรมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
1.
2.
303 นางสาวสุนิษา พิณรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาอังกฤษ
1.
2.
304 นายจักรพันธ์ แสงใส คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1.
2.
305 นางสาวนิยะดา อินทาราม คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1.
2.
306 นายอังศราวุธ พลป้อง คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1.
2.
307 นางสาวสมพร ภูวงเขา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
308 นายไชยวิชิต ข้อยุ่น คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
309 นางสาววรรณี สิงห์แก้ว คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1.
2.
310 นายจักราวุฒิ นามโคตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
311 นางสาวมณฑกานต์ พรหมแจ้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
312 นายธีรวัฒน์ นรรัตน์สุริยกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเกาหลี
1.
2.
313 นางสาวเกวลี จีนเป็นวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.
2.
314 นายศุภชัย องคำตัน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สื่อนฤมิต
1.
2.
315 นางสาวนิตยา ศรีแพงมนต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
316 นางสาววริสราภรณ์ ดั่งวิริยะกุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
317 นางสาวกนกวรรณ วรเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
318 นายกวี คำหล้า คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
319 นายกานต์ ปริปุณณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
320 นางสาวกิตติกา ไกรยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
321 นายกุลชาติ วัฒนวงศ์ เวฬุวนารักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
322 นางสาวเกศราวัลย์ โคตรสมบัติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
323 นางสาวเกษร อินสันเทียะ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
324 นางสาวจตุพร สารจุม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
325 นางสาวจรรยา ศาลางาม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
326 นางสาวจริยาภรณ์ คำสา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
327 นายจักรกฤษ โสภาวนัส คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
328 นางสาวจันทิวา สุทธิบริบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
329 นางสาวจารินี ใจสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
330 นางสาวจารุวรรณ นามวิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
331 นางสาวจิดาภา เลิศล้ำ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
332 นางสาวจิตนภา คันธงฉาย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
333 นางสาวจุฑารัตน์ ปองป่า คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
334 นางสาวจุฑารัตน์ กรวยทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
335 นางสาวจุไรวรรณ แสนแอ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
336 นางสาวเฉลิมพร ขุมเงิน คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
337 นางสาวชญาดา คล่องการ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
338 นางสาวชนัดดา โคตะมา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
339 นายชาญยุทธ พรมสุทธิ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
340 นางสาวฐาปณี โตประโคน คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
341 นายณัฐพล หาสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
342 นายณัฐพันธ์ จันสมุทร คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
343 นางณัฐรดี เสืออุดม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
344 นายดนุพล จันทร์โพธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
345 นางสาวดวงฤดี ศรีนวล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
346 นางสาวดาราวรรณ มุ่งยอดกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
347 นางสาวดาราวรรณ วงศ์บุดดา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
348 นางสาวดารุณี บางประอินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
349 นายทนนท์ เม็นไธสง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
350 นางสาวทัศนีย์ ทองมีค่า คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
351 นางสาวธนัฎฐา ภู่เทศ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
352 นางสาวธิติภัทร ส่งเสริม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
353 นางสาวนฤมล สอนไตรแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
354 นางสาวนิตยา แพงมา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
355 นางสาวนิตยา บุญครอง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
356 นายนิรันดร์ ภัทรคุณโชติพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
357 นางสาวนุจรี อุ้ยเจริญ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
358 นางสาวบังอร รักน้ำเที่ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
359 นางบัวแก้ว โมฆรัตน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
360 นางสาวบุชรา ไชยแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
361 นางสาวปนัดดา ผาจันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
362 นางสาวประภัสสร สมบุตร คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
363 นางสาวประภัสสร บุตรสาลี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
364 นางสาวประวีณา คำอ้วน คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
365 นางสาวปิยมาศ ภูสมปอง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
366 นางสาวปิยะนาถ บุตราช คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
367 นายพนมรัตน์ นาประจัด คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
368 นางสาวพนิดา อาวรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
369 นางสาวพรพิมล สุวรรณโคตร คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
370 นางพัชราวดี ตาดทอง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
371 นางพัชรินทร์ ธิติเจริญโรจน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
372 นางสาวพัชรี สุมาศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
373 นางสาวพัชรี โคตรสมบัติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
374 นางสาวพีรดา กุจะพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
375 สิบเอกพีรวิชญ์ บัวลอย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
376 นางสาวแพรวไพลิน บุญหลง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
377 นายภมร สมภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
378 นางสาวภัคจิรา บัวสด คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
379 นายภานุวัฒน์ บุญพา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
380 นางสาวภาวิดา ศรีแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
381 นายมานพ ใจกว้าง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
382 นางสาวมุกรินทร์ คัทธจันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
383 นางสาวมุดตา จันทร์เทวา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
384 นางสาวเมทินี แก้ววิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
385 นายยุทธวีร์ ภูสีเขียว คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
386 นางสาวรวีวรรณ เตินขุนทด คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
387 นางรักชนก โกศัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
388 นายรัฐพงศ์ เกษมสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
389 นางสาวรัตติกาล ภูคงผา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
390 นางสาวละมัย ศรีกุดตา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
391 นางสาวละอองดาว โคตรสุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
392 นางสาวลัดดาวัลย์ โยเหลา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
393 นางสาววนิดา พิลาสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
394 นางสาววรรณิภา รอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
395 นางสาววรัญญา อารีรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
396 นางสาววราพร ซ้อนกลิ่น คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
397 นางสาววสุธิดา ศิริสาขา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
398 นางสาววันนิสา คำกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
399 นางสาววานิชญา เพชรดา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
400 นางสาววาริน จีนสีคง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
401 นางสาววิลาวัลย์ หันชัยศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
402 นางสาววิไลนุช ไชยรินทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
403 นางสาววิไลวรรณ มงคลศรีวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
404 นางสาววิไลวรรณ จันมนตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
405 นายวิษณุกร นาเมืองรักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
406 นายวีรศักดิ์ ลิชัยมูล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
407 นางสาวแววตา บานเย็น คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
408 นางศรีนวล นิลมัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
409 นางสาวศศินันท์ วงษ์สวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
410 นายศิริชัย นามจุมจัง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
411 นางสาวศิริพร สงคราม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
412 นางสาวศิริพร อาจจันทึก คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
413 นางสาวศิริลักษณ์ อรรคนันท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
414 นางสาวศิริลักษณ์ นนตา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
415 นายศิริวัฒน์ ศิริเลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
416 นางสาวศุภักดิ์ษร เมืองศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
417 สิบเอกสมชาย ใจกล้า คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
418 นางสาวสมปอง ดังใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
419 นายสมยศ กกขุนทด คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
420 นางสาวสร้อยสุดา บุตรชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
421 นายสายัญ บุญเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
422 นางสาวสุกัญญา โสภากุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
423 นางสาวสุณิสา ชาวปลายนา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
424 นางสาวสุดาทิพย์ ประทุมภา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
425 นายสุธีรวัฒน์ สาระพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
426 นางสาวสุนิษา หมื่นไธสง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
427 นางสาวสุพัตรา บุญเยี่ยม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
428 นางสาวสุภาพร แร่ใจดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
429 นางสุภาพร วิลัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
430 นางสาวสุภาวดี สิทธิพร คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
431 นางสาวสุภาวดี ศรีชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
432 นางสาวสุวารี บุญเกิด คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
433 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
434 นางสาวแสงระวี ปรูกระโทก คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
435 นายแสงสุรีย์ กรไธสง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
436 นายอนุรักษ์ อุ่นโสมย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
437 นางอนุษร ด้วงกระโทก คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
438 นายอนุสรณ์ คะสกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
439 นางสาวอภิญญา กรดแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
440 นางสาวอรทัย วันตุ้ม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
441 นางสาวอรพรรณ นันตเวช คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
442 นายอรรถพล สุขคล้าย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
443 นางสาวอรวรรณ ศิริพรทุม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
444 นางสาวอรอุมา นารถชัยภูมิ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
445 นางสาวอรุณี หาญพิทักษ์ชัยกุล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
446 นางสาวอลิษา เนื่องบุญมา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
447 นางสาวอัจฉรา จันทา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
448 นางสาวอัญชณา อินทพรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
449 นางสาวอัญชลี อธิพรหม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
450 นายอาทร สมฆ้อง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
451 นางสาวอินทิรา สาธร คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
452 นายอุทัย พาโนมัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
453 นางสาวเอมอร เชื้อเมืองแสน คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
454 นางสาววิไลพร กมุติรา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
455 นางสาวอรุณรัตน์ ดวงแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
456 นายชวลิต พัวพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
457 นายภัทราวุธ สาไชยยา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
458 นายเผด็จ คำนึง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1.
2.
459 นางสาวจุรีพร แสนกล้า คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
460 นางสาวคุณัญญา เจริญศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเกาหลี
1.
2.
461 นายวรวุฒิ สุขล้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเกาหลี
1.
2.
462 นางสาวอังสุภา จันทบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเกาหลี
1.
2.
463 นายณัฐวุฒิ กระจ่างเย่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน)
1.
2.
464 นายศักดา สีสดดี คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมเครื่องกล (พลังงาน)
1.
2.
465 นางสาววัฒนา รินเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สื่อนฤมิต
1.
2.
466 นางสาวพิชฌามญชุ์ นาคประเสริฐ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : การศึกษาปฐมวัย
1.
2.
467 นางสาวกนิษฐา ปัดไธสง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
468 นางสาวกาญจนา ธูปงาม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
469 นางสาวกิตติยา บุรินทร์สุชาติ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
470 นางสาวขวัญเรือน อ่วมเจริญ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
471 นางสาวจริยา ผินเขียว คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
472 นางสาวจินตนา กาหลง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
473 นางสาวจินนารีย์ ฮวบศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
474 นางสาวชมพูนุช แย้มเกษร คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
475 นายโชติ สุวานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
476 นางสาวฐิติมา ศรีวรรณา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
477 นายณัฐวัตร วรเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
478 นายเทวา แสนภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
479 นางสาวนวรัตน์ ขำขา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
480 นางสาวนันทพร สมรูป คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
481 นางสาวนิภารัตน์ ศรีสุภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
482 นางสาวนิยดา ผาลึก คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
483 นายบุญเสริม เจียวค้างพลู คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
484 นางสาวประภาศรี พรมภาพ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
485 นายประสงค์ ชัยชนะ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
486 นางปราณี ศรีอาภรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
487 นางสาวปราณี เดิงขุนทด คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
488 นางสาวปิยวรรณ อันพิมพ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
489 นางสาวเปียทิพย์ อริยะวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
490 นายพงศกร ศรีบัว คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
491 นางสาวพัชรา พันธุ์มี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
492 นางสาวพิมลพรรณ นางสีคุณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
493 นางสาวพีรยา บุดดีเสาร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
494 นายภาณุพงศ์ หวังคุ้มกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
495 นางสาวมณีรัตน์ โชติสันเทียะ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
496 นางสาวมยุรี สิมมะโรง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
497 นางสาวยุพิน หรั่งดารา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
498 นางสาวรสสุคนธ์ จันทร์ส่องแสง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
499 นางสาวรัตนาภรณ์ ต่ายจันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
500 นางสาวรัตนาวดี เขื่อนวิชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
501 นางสาววราภรณ์ นันทวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
502 นางสาววราภรณ์ ทับทิมขาว คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
503 นางสาววัชณิยา แสนประดิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
504 นางสาววารุณี สมวงษ์ศา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
505 นางสาววิจิตรา ฤาชากูล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
506 นางสาววิไลภรณ์ มโนธรรม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
507 นางสาวศรัณยา โชคบัณดิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
508 นายศิร ผลิเจริญสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
509 นายศิริพงษ์ ชาวสวน คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
510 นางศิโรรัตน์ อ่อนสุวรรณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
511 นายศิลปัตย์ ตลอดไธสง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
512 นายศิวกุล นาถ้ำพลอย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
513 นายสนม กองศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
514 นายสมภพ ทำก้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
515 นางสาวสรารัตน์ แฝงสวรรค์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
516 นางสาวสาลินี สวัสดิ์พันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
517 นางสาวสุกัญญา เหล่าบ้านค้อ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
518 นางสาวสุกัญญา นิลรัตน์คำ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
519 นายสุขุม ประกันสิทธิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
520 นายสุชาติ ผันสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
521 นางสาวสุดาวรรณ สังกะสิงห์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
522 นางสาวสุธาสินี มารูปหมอก คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
523 นางสาวสุนันท์ สีนวล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
524 นางสาวสุนีวรรณ์ เรืองสวัสดิ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
525 นางสาวสุวรรณี ลายสุขัง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
526 นางสาวอนุธิดา นิลพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
527 นางอภิสรา พระตลับ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
528 นางสาวอรไท อัมมินทร คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
529 นางสาวอัจฉราภรณ์ ปริโต คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
530 นายอาทิตย์ ชูศรีเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
531 นางสาวอุบลรัตน์ เมืองมล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
532 นางอุษณีย์ มิ่งโอโล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
533 นายเอกชัย คำเกลี้ยง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
534 นางสาวชุติมา วรบุตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
535 นางสาวภัทราภรณ์ ขานหยู่ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
536 นายสุริยา คำอินทร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
537 นางสาวอภิญญา ชานอก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
538 นางสาวอรพิน วาลา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
539 นางสาวอุมาพร บุญภา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
540 นางสาวจันทร์จิรา หาไชย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
541 นางสาวหทัยรัตน์ นามปัญญา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
542 นางสาวจุฬาลักษณ์ ธรรมเสนา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
543 นางสาวพรทิพย์ แสงสี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
544 นายพิชญพงษ์ พละหงษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
545 นางสาวกรรณิการ์ ชุมดาวงษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
546 นางสาววัชราภรณ์ สงเสรฐ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
547 นางสาวศศิธร คงพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
548 นางสาวนารินทิพย์ พิมเสน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
549 นางสาวพรหมประกาย พรหมพูล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
550 นางสาววิจิตรา ศรีวิไลเจริญสุข คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
551 นายสราวุธ พวงไธสง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
552 นายลภณ โคตรภูเวียง คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขา : ทัศนศิลป์
1.
2.
553 นายธีรวัฒน์ เจียงคำ คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขา : นาฏยศิลป์
1.
2.
554 นางสาวปารัช กิ่งปรุ คณะศิลปกรรมศาสตร์
สาขา : นาฏยศิลป์
1.
2.
555 นายชัยณรงค์ ชาวเชียงตุง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
สาขา : สถาปัตยกรรม
1.
2.
556 นางสาวจันทร์จิรา ชำนาญ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
557 นางสาวจิรานุช ครองแสนเมือง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
558 นางสาวชฎาพร ชุมนรารักษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
559 นายชวลิต ศรีพลกรัง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
560 นางสาวน้ำฝน พันธ์พงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
561 นางสาวนุชนารถ เต้าปั้น คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
562 นางสาวมะลิวัลย์ รำพรรณนิยม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
563 นางสาวยุพัฒทรา เขยกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
564 นางสาวยุวดี ทาเต็มผล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
565 นางลินดา วงศ์ใหญ่ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
566 นางสาวศิริขวัญ แนบกระโทก คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
567 นางสาวศิรินทรา แนมขุนทด คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
568 นางสาวสาวิตรี คำชาลี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
569 นางสาวสุภาวดี มุ่งเขตกลาง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
570 นางสาวสุลาวรรณ์ ไมขุนทด คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
571 นางสาวอรสา ปักเขมายัง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
572 นางสาวกฤษฎาภรณ์ เพ็ชรเทา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
573 นางสาวขนิษฐา โคตรประจิม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
574 นางสาวเขมนันท์ ดอนวิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
575 นางสาวชิดชบา ภูลายดอก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
576 นางสาวชุติมา วรรณุรักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
577 นางสาวณัฐินี ทรายงาม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
578 นางสาวดวงเดือน รัตนสังข์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
579 นางสาวทัศมาลี ทวะชาลี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
580 นางสาวทิพย์สุดา มณีศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
581 นางสาวธัญธร บุษบารัตน์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
582 นายมนต์ชัย ฤทธิสิงห์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
583 นางสาวยุพิน พันหล่อมโส คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
584 นางสาวรำไพ ถานัดดี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
585 นางสาวลัดดา อันทะชัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
586 นางสาววาราดา วิชาชัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
587 นางสาววิภา ลี้พล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
588 นางสาวสุธันวา ชะโลธาร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
589 นายสุรนัย พุดสี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
590 นางสาวอนุศรา จอมคำสิงห์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
591 นางสาวอังคณา ผิวทองดี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
592 นายเอกลักษณ์ ใจงาม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
593 นางสาวเอมอร พรมดอนกอย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
594 นางสาวศิริพร พลพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
595 นางสาวกนกพิชญ์ ศิริศิลป์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
596 นายวิทยา ชินฮาต คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
597 นางสาวกัลยาณี กล้าหาญ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
598 นายคงกฤษ แก้วกัลยา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
599 นางสาวฐิติมา รัตนมนตรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
600 นางสาวธมลวรรณ สินทร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
601 นางสาวปนัดดา แสงพรมชารี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
602 นางสาวปวีณา วงศ์โต คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
603 นางสาวปิยะมาศ ทวิเลิศ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
604 นางสาวพัชราภรณ์ ดีริต คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
605 นายพิชิตชัย แสนอุบล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
606 นางสาวรัตนา จันทร์คำ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
607 นางสาววรานุช จ่าสมศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
608 นางสาววัชรี รูปขันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
609 นางสาวศิรินภา นิรพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
610 นางสาวอารีย์ ดวงชะรา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
611 นางสาวอุบล คำแสนโคตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
612 นางสาวเอื้องทิพย์ คำบุญ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
613 นายสุริยงค์ เชื้อสระคู คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา (วิศวกรรมชนบท)
1.
2.
614 สิบเอกประยูร โสลุน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
615 นางสาวเกษร ขันธ์เสน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
616 นายณรงค์ชัย สุรวัฒน์วิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
617 นางสาวกนิษฐา ด้ายผึ้ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
618 นางสาวกรรณิการ์ คนซื่อ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
619 นางสาวกรรนิกา ชำนาญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
620 นางสาวกังสดาร จันทะเหลา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
621 นางสาวกาญจนา ผลทิพย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
622 นางสาวเกศรินทร์ สิมจันทา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
623 นางสาวแก้วกมล จันทนาภรณ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
624 นางสาวขนิษฐา อิ่มนาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
625 นางสาวขวัญชนก แก้วตา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
626 นายคมกริช ไพศาล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
627 นางสาวจรรยา ศรีละโคตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
628 นายจักรี บุญยงค์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
629 นางสาวจันจิรา แสนธนู คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
630 นางสาวจันทร์สุดา ฆารรัศมี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
631 นางสาวจันทิมา เกริ่นกระโทก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
632 นางสาวจารุวรรณ บุญพุ่มพวง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
633 นางสาวจิตร คำพิลา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
634 นางสาวจิตรลัดดา แสนศิลา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
635 นางสาวจิรนันท์ พลเวียง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
636 นางสาวจิรนันท์ วิจิตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
637 นางสาวจุติพร ชุณหมณี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
638 นางสาวจุฬาตรีคูณ สุจันทา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
639 นางสาวเจนจิรา โคตรติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
640 นางสาวเจนจิรา สายเสมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
641 นางสาวเฉลิมศรี จงบริบูรณ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
642 นางสาวชนัดดา จันทนะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
643 นางสาวชมภูนุช กรมทอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
644 นางสาวช่อชมพู สมลือแสน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
645 นางสาวฐิติวัลคุ์ สอนนา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
646 นางสาวณัฎฐพัชร์ สกุลสุขวงศ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
647 นางสาวณัฐสุดา ผาลา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
648 นางสาวดวงใจ สิงห์เชื้อ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
649 นายทวีรัตน์ สีทับ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
650 นางสาวทัศน์วรรณ จันทนาสระน้อย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
651 นายธนวัฒน์ ศรีจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
652 นายธรรมรัตน์ ประสงค์ยืนยง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
653 นายธวัชชัย เวียงปฏิ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
654 นางสาวธัญกมล หนองภักดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
655 นางสาวธัญญลักษณ์ วารินทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
656 นางสาวธิดาภรณ์ คูณมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
657 นางสาวนพวรรณ คลองโคกสี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
658 นางสาวนริศรา บุญปกครอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
659 นางสาวนฤมล กออ่อน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
660 นางสาวนันฐิยาภรณ์ ภูโปร่ง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
661 นางสาวนิมลรัตน์ ยุทธรัตน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
662 นางสาวนิสาชล อุดมเพ็ญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
663 นางสาวนุสรา ภู่นอก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
664 นางสาวปฏิญญา มูลศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
665 นางสาวประกายแก้ว กลิ่นขจร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
666 นางสาวประณตพร กิ่งโก้ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
667 นางสาวประภัสสร ฉันไชย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
668 นายปราชนา โพธิจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
669 นางสาวปราณี โสภาอุทก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
670 นางสาวปรารถนา ประจงจิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
671 นางสาวปริญญา ฝั่นระหันต์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
672 นางสาวปรียานุช นันชนะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
673 นางสาวปวีณา อัมมะพะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
674 นางสาวปัทมา ดวงราษี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
675 นางสาวปาณิสรา นาหัวหนอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
676 นายพงศกร บรรจงอักษร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
677 นายพงษ์วสันต์ จาริชานนท์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
678 นางสาวพลอยชฎา บัวงาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
679 นางสาวพิชามญชุ์ นาแก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
680 นางสาวพิมพ์พรรณ ทองประสาร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
681 นางสาวพิมพ์ศิริ คุ้มบัวลา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
682 นางสาวพิลาวรรณ วรเวก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
683 นางสาวแพรวพรรณ กันทะมา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
684 นายไพฑูรย์ พันซ้าย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
685 นางสาวภรณ์ทิพย์ นันทรักษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
686 นางสาวภรณ์ทิพย์ ทีเกาะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
687 นางสาวภัทรจาริน อุยสาห์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
688 นางสาวภัทรวดี โคตรนาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
689 นายภานุพล ผลประดับเพ็ชร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
690 นางสาวมัณฑนา แผลงศาสตรา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
691 สิบเอกหญิงมาริสา ไชยเสนหาญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
692 นางสาวมินตรา ธนะคุณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
693 นางสาวยุวดี หิรัญคำ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
694 นางสาวรัตนา กมล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
695 นางสาวรินฟ้า จันทร์ดวง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
696 นางสาวรุจจิรา สมสนุก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
697 นางสาวฤดีมาส บุตรแสง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
698 นางสาวฤทัยทิพย์ ตันแก้ว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
699 นางสาวลักษมี ใจศิริ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
700 นายวชิรภัทร วิสาสะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
701 นางสาววรรณิภา ทรงงาม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
702 นางสาววริษฐา สุวรรณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
703 นางสาววริษา สินสารธรรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
704 นางสาววลัยลักษณ์ อุบาลี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
705 นางสาววัลลี เครือบุญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
706 นางสาววิภารัตน์ กิมาลี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
707 นางสาววิมลรัตน์ เหล่าวิศาลสุวรรณ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
708 นางสาวศรัญญา พิเศษรัมย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
709 นางสาวศศิธร พัชรพิศุทธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
710 นางสาวศศิรินทร์ ขวัญตา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
711 นายศักดิ์อนันต์ คำแสงดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
712 นางสาวศิรินันท์ จันทบุรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
713 นางสาวศิริพร เดชะคำภู คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
714 นางสาวศุภร สินกระสัง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
715 นายศุภวิชญ์ ศรีนวล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
716 นางสาวศุภษร วงศ์ภูธร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
717 นายสิทธิศักดิ์ ศรีสมจักร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
718 นางสาวสิริรักษ์ รัตนานิคม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
719 นางสาวสุกัญญา เพียรดวงศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
720 นางสาวสุกัญญา จอมคำสิงห์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
721 นางสาวสุดาพร คงชมชื่น คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
722 นางสาวสุดารัตน์ จะรอนรัมย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
723 นางสาวสุธีรา ปาปะโถ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
724 นางสาวสุนิษา โภคเสถียร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
725 นางสาวสุนิษา โพธิ์ไพร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
726 นางสาวสุนิสา ชัยกอง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
727 นางสาวสุปราณี พรมจันทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
728 นางสาวสุพัตรา สุทธิศิริ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
729 นางสาวสุพัตรา เสวะนา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
730 นายสุมิตร ขันติวงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
731 นางสาวสุวดี ศรีขาว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
732 สิบเอกแสงสุรีย์ ฐิติรัตนาการ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
733 นางสาวอชิรญา คำกระจาย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
734 นายอธิรัช บุญมีมาก คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
735 นายอนิวัฒน์ ช้อยสำโรง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
736 นางสาวอนุสรา สาริบุตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
737 นางสาวอภิญญา เพียคำเมือง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
738 นางสาวอภิสรา ปินะกะตะ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
739 นางสาวอรุณี ได้ผล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
740 นางสาวอัจฉราภรณ์ พรรคมาตย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
741 นางสาวอาชัญญา นวลตรณี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
742 นายอาทิตย์ เสน่ห์ดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
743 นางสาวอารีวรรณ ไชยรักษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
744 นางสาวอุไรวรรณ นนทะวิชัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
745 นางสาวเอมมิกา พัสดูลย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
746 นางสาวเอมอร สุวิมล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
747 นางสาวกัณฐิกา บิ้งเดช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
748 นายชนกนันทน์ ชัยรัตน์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
749 นายชัยมงคล สัจจะมณี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
750 นางสาวชีวาพร ต่อศักดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
751 นายณฐาภพ จงจิตรกลาง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
752 นายณัฐพงษ์ เหาะเหิน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
753 นางสาวเดือนเพ็ญ ประโพธิ์สัง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
754 นายนัฐกร ศรีอินทร์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
755 นางสาวนิจพร รมยะสมิต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
756 นายเมธี เพาะนาไร่ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
757 นางสาวยุวธิดา พันธราช คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
758 นางสาวริธัญญา ศรีพุทธ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
759 นายวราธิต คมขาว คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
760 นางสาวจาริณี ภูผาหลวง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
761 นางสาวนิภาวรรณ พันไผ่ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
762 นางสาวชญานันทน์ ขันธะชัย คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : จิตวิทยา
1.
2.
763 นางสาวคัทรียา ศรีใส คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : ธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ)
1.
2.
764 นางสาวธิดารัตน์ เครือชัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
765 นางสาวอวิยดา สังฆวรรณา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
766 นายรัฐปกร ฟักอ่อน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเกาหลี
1.
2.
767 นายชัชชล แสงมาลัย คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
768 นายชัยพฤกษ์ บุตรโพธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
769 นายไตรภพ กุลพงษ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
770 นางสาวนคนันทินี วรรณสิทธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
771 นางสาวนันทพร ดวงโพธิ์ศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
772 นางสาวนัสติยา ศรีหาญ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
773 นางสาวนิชาภัทร แพงสุภา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
774 นางสาวพรวิมล พันธุกุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
775 นางสาวรัตนาภรณ์ ปัดทุม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
776 นางสาวรำไพ แก้วกันยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
777 นางสาวศศิมาพร วงษ์วิจิตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
778 นายสิทธิศักดิ์ สุขโต คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
779 นางสาวหนึ่งฤทัย แก้วกันหา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
780 นายณัฐพนธ์ คงนาวัง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
781 นายนฤนาท จำนงค์ประโคน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
782 นางสาวรวีวรรณ แข่งขัน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
783 นางสาววัชราภา ทรงศิลา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
784 นางสาวศิรินันท์ ชาญประโคน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
785 นายอาทิตย์ ทองดี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
786 นางสาวกมลธิตา นันจำรัส คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
787 นางสาวกุหลาบทิพย์ ทวีศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
788 นางสาวเกศินีย์ ตวยกระโทก คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
789 นางสาวเกษรา งามเลิศ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
790 นางสาวจงกลณี บุญปลูก คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
791 นางสาวจิราภรณ์ ชัยมี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
792 นางจุฬาพร ศรีบรรเทา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
793 นายชิตชัย พิรักษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
794 นางสาวดวงนภา โสรกนิษฐ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
795 นายธนากร ทะแพงพันธุ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
796 นางสาวธิภากร ชิณวงษ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
797 นางสาวนิภาพร ถำวาปี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
798 นางบังอร ดวงจันทร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
799 นายบัญญัติ พัฒนาสุวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
800 นายบารมี พิมเคน คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
801 นางสาวปะวีนา หอมเกตุ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
802 นายปัญญา พงษ์พานิช คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
803 นางสาวพรพิมล ขุนศรี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
804 นางสาวยุวกานดา รัตนประภาวรรณ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
805 นางสาววนิดา อุปถัมภ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
806 นางสาววนิดา บุญแสน คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
807 นางสาววรรณิภา ต่างใจเย็น คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
808 นางวรินทร ศรีโททุม คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
809 นางสาววัชรากร ชัยลาด คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
810 นางสาววิภาวดี ศรีลคร คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
811 นายวุฒิชัย เจริญทรัพยานันท์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
812 นางสาวสมบัตร พลโยธา คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
813 นางสาวสาวิตรี เนียมพรมราช คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
814 นางสาวสุธาสินี อ่อนชัย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
815 นางสาวสุนันทณี แก่นแก้ว คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
816 นายสุเมธ โต๊ะไธสง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
817 นางสาวสุรีรัตน์ แสงแดง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
818 นายอภิสิทธิ์ นิตย์ภักดี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
819 นางสาวอัจฉรา ศรีมณี คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
820 นางสาวอุ้มพิน ศรีกุศล คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
821 นางสาวอุไร นบสันเทียะ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตร์ (ส-อ)
1.
2.
822 นางสาวจันทร์ธิดา ภูทองพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
823 นางสาวณิษา สารรัตน์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
824 นางสาวปิยดา จังโกติ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
825 นางสาวพิชญาภา บุญเริ่ม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
826 นางสาวสุธาศิณี นิรินทร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
827 นางสาวอัจฉรา พบดี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
828 นางสาวกรรณิการ์ การภูธร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
829 นางสาวคณิตรา สารบุญ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
830 นางสาวจินตหรา แสงทะรา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
831 นางสาวจุฑาทิพย์ วิชัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
832 นายธนวรรธน์ เทียมภักดี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
833 นางสาวนพวัลย์ ฝ่ายเทศ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
834 นางสาวเนตรนพิชญ์ หนูคำสิงห์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
835 นางสาวปิยนุช จังโกติ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
836 นายยุทธพงศ์ วงไชยา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
837 นางสาววาสนา วรรณประเภา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
838 นางสาววิชุตา ทองภูธรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
839 นายวิสันต์ คำชัยภูมิ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
840 นางสาวสายไหม ศรีประยงค์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
841 นายสุริยา สง่าดี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
842 นางสาวขวัญนภา สีดาสอน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
843 นางสาวจิราพร โตจำเริญ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
844 นายฉัตรชัย คงสมของ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
845 นางสาวชุลีกร กำหอม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
846 นางสาวณิชานันท์ ธารไสว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
847 นางสาวทัศนีย์ เกตุภูงา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
848 นางสาวนฤมล อันทะนนท์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
849 นางสาวบุณยานุช ไชยวงษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
850 นางสาวบุหลัน โพธิ์ศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
851 นางสาวปนิทัศน์ ทศไกร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
852 ว่าที่ร้อยตรีหญิงปิยะพร นาใจคง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
853 นางสาวพรทิพย์ โชคชัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
854 นางสาวมะลิวรรณ โม้ศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
855 นางสาวรุ่งนภา สละ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
856 นายวีรวัฒน์ แดงบุตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
857 นางศรุตา จุลนันท์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
858 นางสาวเสาวณีย์ สุวรรณสาร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
859 นางสาวเสาวนีย์ พลสา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
860 นางสาวอรอุมา โพธินาง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1.
2.
861 นางสาวกมลทิพย์ จันทะสิน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
862 นายกฤษณา ประจันบาล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
863 นายกัมพล ริมทอง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
864 นางสาวกาญจนา อ่อนสุด คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
865 นางสาวกาญจนา คำโฮง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
866 นางสาวกาญจนา วิระกา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
867 นางสาวกิ่งกาญจน์ โพธิกะ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
868 นายกิตติพงษ์ ศรีชัยยา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
869 นายกิติคุณ ซุยโพธิ์น้อย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
870 นางสาวเกล้าวดี จวงการ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
871 นางสาวเกศราภรณ์ สังขมณี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
872 นางสาวเกษรา มงคลดี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
873 นางสาวขนิษฐา จำปา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
874 นางสาวจตุพร นาคลา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
875 นางสาวจารุดา สัจจา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
876 นายจารุวัฒน์ ธิโสภา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
877 นางสาวจิณาภรณ์ กิ่งแสง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
878 นางสาวจิตภวรรณ ใจสุข คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
879 นางสาวจินตนา สินธุศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
880 นางสาวจิระภา จันทร์บัว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
881 นางสาวเจนจิรา คนขยัน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
882 นางสาวฉวีวรรณ วิลัยพิศ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
883 นางสาวฉันทนา เครือจันทร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
884 นายเฉลิมพงษ์ มูลสุวรรณ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
885 นางสาวชนาภา เอี่ยมผิว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
886 นางสาวชลดา สิงห์ครุธ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
887 นายชวลิต รักสุจริต คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
888 นายชัยสิทธิ์ สีเธาว์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
889 นายโชคเต็มพร พันธุ์สุข คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
890 นายณรงค์ สุรำนาจ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
891 นายณัฐเฉลิม สีแจจันทร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
892 นายณัฐพล กุลวงษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
893 นางสาวดวงฤทัย ศรีเร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
894 นายดุสิต ศรีเศรษฐา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
895 นางสาวทับทิม ละอำคา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
896 นางสาวทิพย์วิมล เนืองนุช คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
897 นางสาวทิพย์วิมล พันธกนก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
898 นางสาวทิพาพรรณ จันทรัตน์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
899 นายธนงศักดิ์ จิตคติ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
900 นายธวัชชัย วงษาธรรม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
901 นางสาวธัญญธร ภูทอนธง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
902 นางสาวธัญลักษณ์ นวลแดง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
903 นางสาวธารทิพย์ บุญหล้า คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
904 นายธีรภัทร จิตสังวรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
905 นายธีรศักดิ์ จำเริญรักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
906 นางสาวนงนุช สุทธิทักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
907 นางสาวนภาลัย อธิรัตนกรัณฑ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
908 นางสาวนิชาภา สุวรรณดวง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
909 นางสาวนิภาพร ชิณภาค คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
910 นางสาวนิภาพร ขันห้าม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
911 นายนิมิต รัตนพลแสน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
912 นางสาวนุชจิรา รักษาเคน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
913 นางสาวนุชนารถ ทองพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
914 นางสาวนุชรินทร์ ใจกล้า คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
915 นางสาวบัณฑิตา บุปผาโสภา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
916 นางสาวบุญญารัตน์ ขานอยู่ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
917 นายประยง พลโยธา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
918 นายประสงค์ พงสุพรรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
919 นางสาวปรายวิณี ภูมั่น คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
920 นางสาวปวีณา เหลือสุข คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
921 นางสาวปวีณา นิลผาย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
922 นางสาวปัทมาภรณ์ นามประเสริฐ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
923 นางสาวผกามาส เหมัง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
924 นางสาวพจนีย์ ธีระกุล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
925 นางสาวพรทิพย์ โพธิจักร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
926 นางสาวพรทิพย์ อุทรส คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
927 นางสาวพรพิมล พรมคำมูล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
928 นางสาวพริมา เพียงแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
929 นางสาวพัชรี มีศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
930 นางสาวเพ็ญพักตร์ ศาลางาม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
931 นางสาวไพรินทร์ อัฐนาค คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
932 นายภัทภูมิ ชะนอบรัมย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
933 นางสาวภัทรานุช จันมนตรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
934 นางสาวภัทราวรรณ บุญลือ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
935 นางสาวภาวลี สังข์โพธิ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
936 นางสาวมทนพร พิมเอ้กา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
937 นางสาวมลิวรรณ พันสาย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
938 นายยุรฉัตร ปรีประสาท คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
939 นางสาวรดา มุทุจัด คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
940 นางสาวรพีพร ตะบุตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
941 นางสาวรัชฎา ใจสุข คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
942 นางสาวรัตนา รอดวินิจ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
943 นางสาวรัตนา วอนกระโทก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
944 นางสาวรัตนาภร การะออ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
945 นางสาวรัตนาวดี ทองเพื่อง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
946 นางสาวรัตนาวลี สิมลา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
947 นางสาวรุ่งนภา ไกรทิพย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
948 นางสาวลักคณา บุญโต คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
949 นางสาววนิดา นามศิริ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
950 นางสาววรรณรัตน์ มาตา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
951 นางสาววราภรณ์ คารมรื่น คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
952 นางสาววิจิตรา สร้อยดอก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
953 นางสาววีรปภา บำรุงภักดี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
954 นายศราวุธ ภูคำ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
955 นายศักดิ์ศิวะ อุไร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
956 นางสาวศิราภรณ์ นุชิต คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
957 นางสาวศิรินทร เตโช คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
958 นางสาวสรินยา พาแพงสี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
959 นางสาวสุกัญญา ศรีชัยตุง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
960 นางสาวสุกัญญา ภิญโญวัน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
961 นายสุชาติ เหล่าสมบัติ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
962 นางสาวสุนารี สุริหาร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
963 นางสาวสุภาวดี บาลี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
964 นางสาวสุภิญญา พันธวงค์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
965 นางสาวหนึ่งฤทัย นาสิงห์ขันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
966 นางสาวหนึ่งฤทัย เมืองพรม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
967 นายอภิเชษฐ์ พิมพ์เก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
968 นางสาวอภิวัน จันทฤกษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
969 นางสาวอมรรัตน์ เปรียบยิ่ง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
970 นางสาวอรทัย ส่งเสริม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
971 นางสาวอรทัย เสนาเพ็ง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
972 นางสาวอรอุมา สิงคลีบุตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
973 นางสาวอริษา โคตนนท์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
974 นางสาวอังคนา กาสีพวง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
975 นางสาวอัจจิมา ปัทมารัง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
976 นางสาวอัจฉราพร เลขกลาง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
977 นางสาวอารยา ช่างการ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
978 นางสาวอารีรัตน์ ภู่มาก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
979 นางสาวอุทุมพร โชคชัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
980 นายอุเทน สอนโพธิ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
981 นางสาวอุมารินทร์ ธรรมโหร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
982 นายเอกชัย เพชรสังหาร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
983 นายเอกภพ อดกลั้น คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1.
2.
984 นางสาวนฤมล สุวรรณเสรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการการประกอบการ
1.
2.
985 นางสาวกาญจนา น้อยวิมล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
986 นางสาวขนิษฐา แก้วละมุล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
987 นายจักรี กำจัด คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
988 นางสาวณัฐชนันท์พร โพธิ์เกตุ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
989 นายทัศนะ หีบทอง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
990 นายธุรวิช ใจคง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
991 นางสาวพัชรี พวงเกาะ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
992 นางสาวภัทรวรรณ เกษหอม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
993 นายสถาพร มิอามาตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
994 นางสาวสุภาภรณ์ อินตา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
995 นายสุรสิทธิ์ ลอย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
996 นายองอาจ นามโคตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
997 นางสาวอธิชานันท์ ธนาพงศ์ศิริกุล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1.
2.
998 นายทวี นันทะศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1.
2.
999 นายทศพล โนนศรีโคตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1.
2.
1000 นายมานะ บุตะเคียน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
1.
2.
1001 นางสาวกรรณิกา สัจสุวรรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1002 นางสาวกรรณิการ์ พานิชเฮง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1003 นายกฤษกร จันอินทร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1004 นางสาวกัลยา ใจอ่อน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1005 นางสาวกำไล สร้อยสูงเนิน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1006 นางสาวกิตติพร กิติศรีวรพันธุ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1007 นางสาวจิราภรณ์ กองแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1008 นางสาวจุฑารัตน์ จิตประภาจิณ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1009 นางสาวเจิมขวัญ พลศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1010 นางสาวชมพูนุช วงษ์ชาลี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1011 นางสาวชลทิชา ชิตวิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1012 นางสาวญาณิศา สุวรรณไชยรบ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1013 นางสาวเดือนเพ็ญ ซิรัมย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1014 นางสาวทัศนวรรณ แก้วดี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1015 นางสาวทัศนีย์ สุสมบูรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1016 นางสาวทัศนีย์ มิสเซอร์สมิดท์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1017 นางสาวเทพสุรี หมุนอุดม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1018 นางสาวธัญญรัตน์ ละมูล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1019 นางสาวธารารัณญ์ ระมา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1020 นายธีระวัฒน์ ถามูลเลิศ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1021 นางสาวนิภัสรา สังข์โสม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1022 นางสาวนิโลบล ลุคำนึง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1023 นางสาวบุญราศี โสภาหัสดร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1024 นางสาวเบญจพร ปราโมกข์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1025 นางสาวประภัสสร ผ่องใส คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1026 นายประภาส เกรัมย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1027 นายปิติพันธ์ หารปรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1028 นางสาวพนิดา สีเหลือง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1029 นางสาวพรพรรณ สีหาบุญทอง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1030 นายพร้อมพงษ์ สเตศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1031 นางสาวพิมพร บุญสร้าง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1032 นายพิรุณฤกษ์ บุตรศรีชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1033 นางสาวพิไลวรรณ โจทย์ครบุรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1034 นางสาวภรณี ขัติยนนท์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1035 นางสาวมณีกาญจน์ สอนนุชาติ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1036 นางสาวมัทนา แสงสว่าง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1037 นางสาวมุกรินทร์ ไชยประทุม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1038 นางสาวรัชพร สีสังข์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1039 นางสาวรัชพร ปักกาเวสูง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1040 นางสาวรัตนา สุพันนอก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1041 นางสาวลัดดา ฝ่ายแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1042 นางสาววนิดา ทองอ้ม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1043 นางสาววรรณาภรณ์ พระงาม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1044 นายวสันต์ เพ็ญปิ่นรัตน์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1045 นายวัฒนา แถมพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1046 นางสาววันดี แก้วมาตย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1047 นางสาววีณารัตน์ คำมีมา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1048 นางสาวศิริพร เบ้าจันทึก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1049 นางสาวศิวายุ หวังรวมกลาง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1050 นางสาวศุภานัน ชมภูแสง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1051 นางสาวสิริรัตน์ บุญดีมาก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1052 นางสาวสุจิตรา แสงจันดา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1053 นางสาวสุดาพร บัวลา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1054 นางสาวสุทธิพร สันโดด คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1055 นางสาวสุพัตรา โพธิชัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1056 นางสาวสุพัตรา อาจฤทธิ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1057 นางสาวเสาวลักษณ์ ตะวงค์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1058 นางสาวอรสา มามะณี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1059 นางสาวอัญชลี ดรท้าว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1060 นายอาทิตย์ บุระคำ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1061 นางสาวอาทิตยา ลาวงศ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1.
2.
1062 นางสาวกนกวรรณ ทองยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1063 นางสาวกนกวรรณ สาเกตุ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1064 นางสาวคณิสรา ธำรงเกียรติศักดิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1065 นางสาวชัชฎาภา ประชานิติกุล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1066 นางสาวฑาริกา กุลพิบูลย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1067 นางสาวประไพ มีศรี คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1068 นางสาวพิมลภรณ์ ภูยาทิพย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1069 นางสาวภัชรินทร์ กองเกิด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1070 นางสาวมะลิวัลย์ เจริญพันธ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1071 นางสาววราภรณ์ ศรีเครือดง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1072 นางสาววิไลพร พิศยะไตร คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1073 นายสมชาย เยรัมย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1074 นางสาวสุชีรา อินทิแสน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1.
2.
1075 นางสาวชณัฐฎา เทียบโพธิ์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
1076 นายเชษฐา พรทิพย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
1077 นางสาวฐิตินันท์ ชีช้าง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
1078 นางสาวฑาริกา เยาวเรศ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
1079 นางสาวณัฐภคธิดา คำหารพล คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
1080 นางสาวเดือนฉาย ลุนอุดม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
1081 นายนัฐพล ต้นยวด คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
1082 นายรัชพล แหลมสวาท คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
1083 นางสาวลลิตา กรมจรรยา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
1084 นายวรัญญู นามวิเศษ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและโรงแรม
1.
2.
1085 นางสาวกัลยา วรวงค์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1086 นางสาวกานต์ธีรา สามิบัติ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1087 นางสาวเกสราภรณ์ สกุลโพน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1088 นางสาวเข็มทอง สุริยนต์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1089 นางสาวจตุพร คำพันธ์จันทร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1090 นางสาวจันทร์ทิพย์ กึนออย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1091 นางสาวจันทร์เพ็ญ วงค์เสนา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1092 นางสาวจันทร์สุดา ช่างประเสริฐ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1093 นางสาวจิราภรณ์ เพิ่มชีลอง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1094 นางสาวจิราภรณ์ ชมภูบุตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1095 นายเฉลิมวงศ์ วงศ์กาไสย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1096 นางสาวชมพูนุท เหล่ายนขาม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1097 นางสาวชลาลัย ชัยบ้านกุด คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1098 นายชัยวุฒิ วงค์เวียน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1099 นางสาวฑิรตา พึ่งชอบ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1100 นางสาวณัฐชยา โอชา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1101 นายณัฐพงศ์ เหมือนตา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1102 นางสาวณัฐวดี ฤทธิ์ทรงเมือง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1103 นางสาวตรีชฎา สุวรรณสม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1104 นายทนงศักดิ์ ผิวกลม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1105 นางสาวธิดารัตน์ สันโดษ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1106 นางสาวนริศรา สีหาบง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1107 นางสาวนฤมล บัวป้อม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1108 นางสาวนารีรัตน์ กลับมารัมย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1109 นางสาวบุษมินตรา บุญเตือน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1110 นางสาวปรารถนา พลรักษา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1111 นางสาวปาริชาติ ร่มเกษร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1112 นางสาวปุณญารัตน์ พันสำอาง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1113 นางสาวพนัสดา ไชยพันธ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1114 นางสาวพรธิดา รัตนสุนทรชัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1115 นางสาวพรรณิภา ไกยะนา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1116 นางสาวพีรยา วรสิษฐ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1117 นางสาวเพชรไพลิน ไชยรักษา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1118 นางสาวเพ็ญติยา จันทร์ดอน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1119 นางสาวภรณ์ทิพย์ หาวิชา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1120 นางสาวภัทราภรณ์ ศรีเครือแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1121 นางสาวภัทราภรณ์ บุญงาม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1122 นายยุรนันท์ จันแดง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1123 นางสาวเยาวมาลย์ เทพขาม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1124 นางสาวรสสุคนธ์ เฟื่องคำ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1125 นางสาววนิชา หมื่นแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1126 นางสาววรรณกานต์ จินดา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1127 นางสาววรัญญา วณิชปัญจพล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1128 นายวัฒนชัย ทัพเจริญ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1129 นางสาววิชุดา ขวาลา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1130 นางสาวศศิธร ถาวร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1131 นางสาวศิริพร โพกสูงเนิน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1132 นางสาวสกุณา นามโท คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1133 นางสาวสร้อยสุดา เจียวรัมย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1134 นางสาวสาวิตรี ปองสันเทียะ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1135 นางสาวสิริพร คิดโสดา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1136 นางสาวสุจิตรา โสมณวัตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1137 นางสาวสุนันทา สุภีร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1138 นายอดิศักดิ์ คำชมภู คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1139 นางสาวอนุสรา รักษาภักดี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1140 นางสาวอนุสรา เรืองเจริญ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1141 นางสาวอภิญญา ไตยศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1142 นางสาวอรอุมา ศรีโคตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1143 นางสาวอาริยา ภูหวล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1144 นางสาวอุไรวรรณ เรืองฤทธิ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1145 นางสาวแอนนา มั่งคั่ง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1146 นางสาวไอรีณ ห่อคนดี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1.
2.
1147 นางสาวกมลชนก มะลิใหม่ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1148 นางสาวกฤตยา ทัตตานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1149 นางสาวกาญจนา รัตนพินิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1150 นางสาวกุสุมา วงรักษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1151 นางสาวเกศสรา สาทอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1152 นางสาวคณพร มีระหันนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1153 นางสาวจิราวัลย์ เกี่ยวบ้านหัน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1154 นางสาวจุฑามาศ วงค์แก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1155 นางสาวจุฬาลักษณ์ มูลอามาตย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1156 นางสาวฐาปนี แสงพันธุ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1157 นางสาวดวงฤทัย คงเสนา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1158 นางสาวตุลยา ไชยมาโย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1159 นางสาวถนอมจิต ปะทำมะกา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1160 นายทศพร พินิจโคกกรวด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1161 นายธนพงศ์ ต้นกันยา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1162 นางสาวธาดารัตน์ คำหอม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1163 นายธีรยุทธ์ ลีโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1164 นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณสา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1165 นางสาวนรีรัตน์ พงษ์ขาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1166 นางสาวนาถยา สุวรรณวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1167 นายนิติศาสตร์ แสงชารี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1168 นางสาวนิศาชล เสโส คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1169 นายบัณฑิต บุตราช คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1170 นายบุรฉัตร โภชน์สูงเนิน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1171 นายปริญญา ยงดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1172 นายปริพนธ์ จำเริญพัฒน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1173 นายปรีชา บุตรรัตน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1174 นายปิยณัฐ ศรีพันธบุตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1175 นางสาวพรทิพย์ มังกร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1176 นางสาวพรพรรณ โพธิพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1177 นางสาวพรรณทิพา เฉวียงหงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1178 นางสาวพรสุดา ลุนทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1179 นางสาวพลับพลึง จันทิมา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1180 นายพิทักษ์ ทิทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1181 นางสาวพุธิตา รุจาคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1182 นางสาวแพรวนภา วิจิตพจน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1183 นางสาวภรทิพย์ ภูหนองโอง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1184 นายมานัส ตอนศรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1185 นางสาวเยาวดี ไชยงาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1186 นายรงกรณ์ ปัดชัยยัง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1187 นายรวิศ เจริญวัฒนะตระกูล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1188 นางสาวรัชฎา ตองอบ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1189 นางสาววนารักษ์ พรมแดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1190 นางสาววิภาวรรณ ฉายดำรงค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1191 นางสาววิลาวัลย์ หาญสุโพธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1192 นางสาววิลาสินี วิบูลย์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1193 นายวีระชัย ทองเหง้า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1194 นางสาวศิริพรรณ หงษ์ทะนี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1195 นายสารเพชร เดชบุรัมย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1196 นางสาวสาวิรักษ์ ไผผักแว่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1197 นางสาวสุพรรษา พรหมกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1198 นางสาวสุภาวิตา อุทธา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1199 นายสุวรรณ วงษ์ศรีทา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1200 นางสาวสุวรรณิศา ผ่องแก้ว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1201 นางสาวแสงเทียน ปัตตะชารี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1202 นายอนุวัฒน์ พรมภักตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1203 นางสาวอรทัย ทิพย์รีย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1204 นางสาวออมสิน บูรณสมบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1.
2.
1205 นายเปียโน สำนึก คณะแพทยศาสตร์
สาขา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
1.
2.
1206 นางสาวอนรรฆนง ลิ้มสุวรรณ คณะแพทยศาสตร์
สาขา : การแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต
1.
2.
1207 นางสาวกนกวรรณ ปากเพ็ง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1208 นางสาวกมลทิพย์ อ่อนคำมา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1209 นางสาวกรกนก ศิริเคน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1210 นายกฤษฎา วิชาภรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1211 นายกฤษณัฏฐ์พงษ์ ยิ่งยง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1212 นายกิตติศักดิ์ ศรีสันต์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1213 นายกิตติศักดิ์ ถิตย์พิพิธ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1214 นายเกียรติศักดิ์ จุรุเทียบ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1215 นางสาวแก้วจันทร์ หายเคราะห์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1216 นางสาวขนิษฐา กลางสุวรรณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1217 นางสาวขนิษฐา ตรวจมรรคา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1218 นางสาวคนึงนิตย์ ปาปะกัง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1219 นายจิรพงศ์ เรืองแหล่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1220 นายจิรศักดิ์ ทำมาใหม่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1221 นายจิรัฏฐ์ จำเนียรการ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1222 นางสาวจุรีภรณ์ ไขจันทร์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1223 นางสาวฉวีวรรณ มีขุนทด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1224 นางสาวโฉมสุดา ธรรมจิตต์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1225 นางสาวชลอลักษณ์ โกพล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1226 นางสาวฐิติมา สมบัติธรรมโชติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1227 นางสาวณัฐกานต์ ภูแล่นคู่ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1228 นางสาวณัฐธิดา สายบุตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1229 นายณัฐพงศ์ สมน้อย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1230 นางสาวทิวาพร คันธี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1231 นายเทวินทร์ วงเทเวช วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1232 นายธนรักษ์ ชินคำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1233 นายธนากร จอมเกาะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1234 นายธเนศ สงกันหา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1235 นางสาวธรรณญธร ดลปัดชา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1236 นางสาวธัญญลักษณ์ ธิราชรัมย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1237 นายนครินทร์ งวดชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1238 นางสาวปมิตา พิมโยธา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1239 นางสาวประวีณา ต้นกันยา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1240 นางสาวปราณี คำใช้ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1241 นายปรีดา แก้วมา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1242 นางสาวปรียารัตน์ ชาญรอบ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1243 นางสาวปัตนี เหลาสา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1244 นางสาวพนมวรรณ มครนันท์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1245 นายพรชัย สมขาว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1246 นายพรณรงค์ ชนะบัว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1247 นางสาวพรรณธิภา วันทะวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1248 นางสาวพรรณธิภา ธนานันต์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1249 นางสาวพัชรา หงษ์ศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1250 นางสาวพัชรินทร์ พันธุ์สง่า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1251 นางสาวพัชรีพร แก้วภา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1252 นายพินิชัย จุมปา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1253 นางสาวพุทธามาศ ไชยมงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1254 นางสาวเพ็ญนภา บุญมาแคน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1255 นางสาวแพรพรรณ ภายไธสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1256 นางสาวไพลิน พุทธโค วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1257 นางสาวภาวิณี สุวรรณสังโส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1258 นางสาวภาวิณีย์ อ่อนตา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1259 นางสาวมัทนา บัวศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1260 นางสาวมัลลิกา รัตนพล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1261 นายมัสการ วดีศิริศักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1262 นางสาวมุกดา แสนณรงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1263 นางสาวมุกรินทร์ เพ็งคำแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1264 นายยุรนันท์ นาพงศักดิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1265 นางสาวยุวนิดา ยึรัมย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1266 นายรพีพัฒน์ บุญทวี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1267 นายรักษ์พงษ์ ขันซ้าย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1268 นางสาวรัตติกานต์ ไสยา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1269 นายเรนุวัฒน์ พันธ์วงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1270 นายโรจนินทร์ จินดา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1271 นายฤทธิเดช เขตสิมจีรพัส วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1272 นายวชิราวุฒิ พรหมดวงดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1273 นายวรวุฒิ ผลสวิง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1274 นางสาววราจิตร ศรีประดิษฐ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1275 นางสาววราภรณ์ พันล้ำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1276 นายวัชรพล ศิริขันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1277 นางสาววารุณี ลือโสภา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1278 นางสาววิชญาดา สุทธสนธิ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1279 นายวิทยา นวลใสย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1280 นายศราวุธ เชื่อมไทสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1281 นางสาวศรีนวล ทองเดือน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1282 นายศักดิ์สกล โพธิญาณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1283 นางสาวศิริรักษ์ รัจพจน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1284 นายสมชาย อินทะลัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1285 นางสาวสินใจ เพชรแสนค่า วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1286 นางสาวสิริกานต์ แก้วไกรสร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1287 นางสาวสุกัญญา คำมาก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1288 นางสาวสุกัลยา เสลวาปีนุสรณ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1289 นายสุชาติ โพธิ์ศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1290 นางสาวสุดารักษ์ อิ่มวงค์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1291 นางสาวสุมิตรา ภาระพันธ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1292 นายสุรเชษฐ์ รัตน์ไธสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1293 นายสุริยัน สุหญ้านาง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1294 นายสุริวงค์ ยอดชลูด วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1295 นายเสนีย์ ภูชื่นแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1296 นางสาวเสาวลักษณ์ ดีปัญญา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1297 นายอดิศักดิ์ แก้วทาสี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1298 นายอนุเทพ ฝากเซียงซา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1299 นายอภิชาติ คำสนิท วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1300 นางสาวอรณัติ ปัดไธสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1301 นางสาวอรทัย เมียดตะแก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1302 นายอรรควัฒน์ หอมสมบัติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1303 นายอรรถพล อ่อนละมุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1304 นางสาวอริษา อ่อนพุทธา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1305 นางสาวอลิสา ญี่ญวน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1306 นายอุดร แสนสุข วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1307 นายอุทัย บุญยืน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1.
2.
1308 นางสาวกรรณิกา ศรีวิชา คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1309 นางสาวกัลยา ขันละคร คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1310 นางสาวกัลยาณี ชัยภา คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1311 นายขวัญทอง ศรีเชียงหา คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1312 นางสาวชนาภา ปรีพูล คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1313 นายทวีศักดิ์ ฦาชา คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1314 นางสาวนิตยา ศิริวาปีวงศ์ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1315 นางสาวปริยานุช วงศ์ภาคำ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1316 นางสาวพจมาน จำปาทิ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1317 นางสาวพรทิพย์ เหมะเทวัน คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1318 นายไพฑูรย์ มณีจันทร์ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1319 นางสาวมัลลิภา จังภูเขียว คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1320 นางสาวรวิวัลย์ แก้วสีหา คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1321 นายเอกอนนท์ แก้วลีเฮียง คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1.
2.
1322 นางสาวกนกเรขา อุทาทิพย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1323 นางสาวกาญจนา อภิชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1324 นางสาวฉรีรัตน์ วงศ์เสรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1325 นายณรงศักดิ์ ทิพย์เป็นรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1326 นางสาวนพวรรณ บึ้งชัยภูมิ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1327 นางสาวบุปผา หมื่นศรีพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1328 นางสาวรัศวรรณ ดำขำ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1329 นางสาววัลลภา โคตะวินนท์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1330 นางสาวศศิธร พลทรัพย์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1331 นางสาวสุธิดา ผาพรม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1332 นางสาวสุพรรณี จันทร์มุ่ย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1333 นางสาวสุมาลี ภารจินดา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1334 นางสาวสุมาลี วีศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1335 นางสาวสุรีพร สุพรรณโมก วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1336 นางสาวใหม่ พุฒิวณิชย์พิมล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1337 นางสาวอาทิตยา ขันทอง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
1.
2.
1338 นายกฤศ ดุจจานุทัศน์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1339 นางสาวจุฑาพร เนื่องชมภู คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1340 นายเจนยุทธ ยางหงษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1341 นายฉัตรนคร เจือจันทร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1342 นางสาวชาลิณี เมืองแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1343 นางสาวชุติมา เตชะศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1344 นายธีรพงษ์ สองเมือง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1345 นางสาวเบญจวลี นงนุช คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1346 นางสาวประภัสสร แก้วมะไฟ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1347 นางสาวประภาสิริ จันทรศิริ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1348 นายพงษ์ดนัย แก้วสี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1349 นางสาวพรรณี พะหามาตย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1350 นางสาวพัชราพร สายทอง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1351 นางสาวพัทธนันท์ จันทร์น้ำใส คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1352 นางสาวเพ็ญนภา เป๊ะไธสง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1353 นางสาวแพรทอง แก้ววิเศษ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1354 นายมาโนช แก้วเพียท้าว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1355 นางสาวรัชดาพร พรมตา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1356 นายวสันต์ พุทธน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1357 นายวันเฉลิม เมืองสีดา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1358 นายวิทวัส แสวงผล คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1359 นางสาวสุภาณีย์ จันทร์อ่อน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1360 นางสาวหนึ่งฤทัย วงษ์สวรรณ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1361 นางสาวหรรษา ไหมทอง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1362 นางสาวอนุสรา เพ็งจันทร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1363 นายเอกพันธ์ กทิศาสตร์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.
2.
1364 นางสาวกัลยา จำปา คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1365 นางสาวขวัญใจ บุญไทย คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1366 นางสาวณัฐณิชา อินทร์จำปา คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1367 นางสาวนลินี ไชยทองศรี คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1368 นางสาวน้ำฝน สมเดช คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1369 นางสาวน้ำฝน กู้เขียว คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1370 นางสาวปิยนุช สิงห์วงษ์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1371 นางสาวปิยพร ภูพาที คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1372 นางสาวไพฑูรย์ มูลทา คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1373 นางสาวภรณ์ทิพย์ ยิ่งได้ชม คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1374 นางสาวมุกครินทร์ นามโท คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1375 นางสาวรัชนี บริสุทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1376 นางสาวรุ่งทิพย์ ไชยจันทา คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1377 นางสาวศิรประภา พบวันดี คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1378 นางสาวสมภักดิ์ พยับเจริญพร คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1379 นางสาวอัญชุลี ศรีหริ่ง คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1380 นางสาวอาริสา ฦาแรง คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : เคมี
1.
2.
1381 นางสาวกรกนก ตรงศูนย์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1382 นางสาวกรกนก ระวิโชติ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1383 นางสาวกรรณิการ์ พาบุดดา คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1384 นางสาวกฤติยาณี ศรีขวาชัย คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1385 นายกิตติศักดิ์ บุญภา คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1386 นางสาวจันประภา แก้วนาเหนือ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1387 นางสาวจิราวรรณ แก้วดี คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1388 นางสาวจุฑารัตน์ อิงสันเทียะ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1389 นางสาวเจนจิรา แพงจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1390 นางสาวฉันท์ชนก สิงหเสนา คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1391 นางสาวชลธิชา มาลาหอม คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1392 นางสาวชลธิชา วะชุม คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1393 นางสาวฐาปณี พัฒนสาร คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1394 นางสาวดรุนี ปะหุสี คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1395 นางสาวเดือนเพ็ญ ปราณีทรัพย์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1396 นายธนธรณ์ มูลริยะ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1397 นางสาวนฤมล บุญชม คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1398 นางสาวนวรัตน์ คาภัยวงศ์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1399 นางสาวนิภาพร นาโสก คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1400 นางสาวนุจรินทร์ เลิบไธสง คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1401 นางสาวบุญเรือง คงกะพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1402 นางสาวเบ็ญจมาศ โคตะมา คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1403 นางสาวปรัชญาพร เชื้อหมอดู คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1404 นางสาวปวีณา เบิกบาน คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1405 นางสาวปัญจพร ทิพย์วงศา คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1406 นางสาวปัฏสนีกรานต์ ธำรงเกียรติศิริ คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1407 นางสาวปิยนุช สุนาโท คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1.
2.
1408 นางสาวปิยะภรณ์ ทับชา