เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต

รายชื่อบัณฑิตฝากประวัติกับศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

จำนวนบัณฑิตฝากประวัติหางาน 141 คน
No. ชื่อ - สกุล คณะ งานที่สนใจ
1 นางสาวสุกัญญา ยศตีนเทียน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การโรงแรม/ท่องเที่ยว
2 นายวราวุฒิ สร้อยนายาง คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมระบบ
3 นายศักดิ์สิทธิ์ โสธรศักดิ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
1. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม/สุขาภิบาล
2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
4 นางสาวณปภัช โชคเพชรรัตน์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
5 นางสาวณัฐนรี วงศ์ศรีทา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. อื่นๆ
6 นางสาวณัฐนรี วงศ์ศรีทา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. อื่นๆ
7 นางสาวสุภามาศ ถานะ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.
2.
8 นางสาวสุธิดา กำลังหาญ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
9 นายกษิดิศวร์ กาญจนะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
1. รัฐศาสตร์
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
10 นางสาวนนทิยา โนนเขวา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
11 นางสาวคุณัชญ์ บำรุงจิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
12 นางสาวจริยา ทิพมณี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
13 นางสาวฐาปณี คิดนอก คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี
2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
14 นายโชคชัย คำภักดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. อื่นๆ
15 นางสาวอมรรัตน์ วงศรีลคร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. อื่นๆ
16 นางสาวทิติยา พรหมจันทร์ คณะนิติศาสตร์
สาขา : นิติศาสตรบัณฑิต
1. กฎหมาย
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
17 นายสุชาติ หาดทวายกาญจน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. อื่นๆ
18 นางสาวปิยะดา ศรีกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
19 นายณรงค์ฤทธิ์ เจียมใจ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. อื่นๆ
20 นายภูชิด ชัยศรีสุข คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2.
21 นางสาวอรรถชา ศรีทาแก คณะนิติศาสตร์
สาขา : นิติศาสตรบัณฑิต
1. รัฐศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
22 นางสาวสุทธาสินี จำเริญสาร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23 นางสาวอริสราภรณ์ เสนา คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : ภาษาอังกฤษ
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. ล่าม/มัคคุเทศน์/ท่องเที่ยว/โรงแรม
24 นางสาวณัฐพัชร์ สุขบำรุง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1. การตลาด/การขาย
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
25 นางสาวอภิรญา ขวัญศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
26 นายทวีศักดิ์ ชูทองคำ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
27 นายวัชรินทร์ สมไธสง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. การโรงแรม/ท่องเที่ยว
28 นางสาวชุลีพรรณ ยุทธยงค์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เศรษฐศาสตร์
29 นางสาวกิตติภา เฉยชัยภูมิ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
30 นายนิจปฏิภาณ มาตขาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาไทย
1. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
2. กฎหมาย
31 นายกวีพงษ์ ฤทธิบาล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขา : สิ่งแวดล้อมศึกษา
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
32 นายวสันต์ นามวันทา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
33 นางสาวพัชรา กุสะรัมย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
34 นางสาวดาราวัลย์ กองพิธี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
35 นายภูวเรศ อ่อนคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเขมร
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
36 นางสาวอาทิตยา บุญศรี คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยา
1. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี
2. อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
37 นางสาวปาลิตา เหลืองสุวาลัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
38 นางสาวพรชนก ทองรักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
39 นางสาวรัตนาพร โสมาบุตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
40 นางสาวลลิตา จันทร์สว่าง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
41 นายสุวิทย์ พูลรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
1. รัฐศาสตร์
2. อื่นๆ
42 นายศรายุทธ สีสมบัติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
43 นางสาวรัตติพร พันธะชุม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
44 นางสาวไขขวัญ อรัญเวทย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
45 นายอดิศร บุรินรัมย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
46 นางสาวจริญญา ระดาไสย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
47 นางสาวปุณญาพร อุบลครุฑ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การตลาด/การขาย
48 นางสาวพิชญ์สิณี น้อยศิริ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
49 นางสาววิภาวี อิ่นแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
1. รัฐศาสตร์
2. รัฐศาสตร์
50 นางสาวอลิษา โพธิ์พันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. อื่นๆ
51 นายสุรพงศ์ รัตนะ คณะเภสัชศาสตร์
สาขา : สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก(2)
1. เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
52 นายภควพล สังเพชร คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. อื่นๆ
53 นางสาวปิยะนุช ยอดมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาไทย
1. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
54 นายวรัญญู มาตย์นอก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
55 นางสาวศิริลักษณ์ ถัดภูเขียว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
56 นางสาวปรียา วรนาม คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
57 นายปรมินทร์ ศรีแดงงาม คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สื่อนฤมิต
1. ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
2. นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
58 นายกนกศักดิ์ เที่ยงตรง คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สื่อนฤมิต
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2.
59 นางสาวทิพวรรณ เขื่อนแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
60 นายชนก เสมอพิทักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
61 นายเสรี บุญทวี คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
62 นางสาวรัชนก นาคพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : จิตวิทยา
1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
63 นางสาวเพียงใจ สูงพล คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
64 นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยหนองแปน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. รัฐศาสตร์
65 นายจตุรวิทย์ ปู่ฝ้าย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
2. อื่นๆ
66 นางสาวภัสรา พันบุบผา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
67 นางสาวชลิดา ดารารัตน์ คณะเทคโนโลยี
สาขา : สัตวศาสตร์
1. การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
68 นางสาวอารีย์ ยศเสนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. รัฐศาสตร์
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
69 นางสาวสุธัญญา ช่วยนา คณะเทคโนโลยี
สาขา : สัตวศาสตร์
1. เทคโนโลยีการผลิต
2. การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
70 นายศรัณยู สนิทไชย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. รัฐศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
71 นางสาววรางคณา ลายประจักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
72 นางสาวอรพิน ปะนาเส คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยา
1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. อื่นๆ
73 นายวันเฉลิม ศรีวิเชียร คณะนิติศาสตร์
สาขา : นิติศาสตรบัณฑิต
1. กฎหมาย
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
74 นายสุภัทร์ แซ่จึง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
75 นางสาวพรรณวิไล คุ้มโนนไชย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
76 นายศตวรรษ สุวรรณไตรย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ
1. ล่าม/มัคคุเทศน์/ท่องเที่ยว/โรงแรม
2. การตลาด/การขาย
77 นายยิ่งยงค์ จงสมชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
78 นางสาวจุฑามาศ ก้อนชารี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การตลาด/การขาย
79 นางสาวเจนจิรา บุญมาก คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. เทคโนโลยีการพิมพ์
2. ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
80 นางสาววิภาวดี แพนสมบัติ คณะเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตพืช
1. เทคโนโลยีการผลิต
2. การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
81 นางสาวสิริยากร ชำนิกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
82 นางสาวรัตติยา ทองตัน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การตลาด/การขาย
83 นางสาวนาถฤทัย ศรัทธาคลัง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
2. อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
84 นายกรกิตติ์ หวานอ่อน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม
85 นายทศพร สิมมาวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
2. อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
86 นางสาวจิราภรณ์ ศรีสร้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
1. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
87 นายอิสราพงษ์ กันพ้นภัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
88 นางสาวดวงใจ หินซุย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
89 นายเชิดพงษ์ โคตรชา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
90 นางสาวสุวรรณา มหาโชคชัย คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
91 นางสาวนิภัทรา โกษาผล คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
92 นางสาวนุสรา นิสัยมั่น คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
93 นางสาวสาลินี ทองเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเวียดนาม
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. ล่าม/มัคคุเทศน์/ท่องเที่ยว/โรงแรม
94 นางสาวลลิตา หุนสระน้อย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
1. รัฐศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
95 นางสาวกานต์พิชชา ดอนลาดลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ประวัติศาสตร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
96 นางสาวศันสนีย์ ภารสถิตย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
97 นางสาวปิยะนุช วุฒิสาร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
98 นางสาวสินจัย ดวงมะลัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
99 นางสาวนฤมล แถวโนนงิ้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. รัฐศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
100 นางสาวชุติมา ทิพอาจ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
1. รัฐศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
101 นางสาวนรีญาณ์ สีหวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
102 นางสาวปิยวรรณ ธันว์ธนะ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
103 นางสาวสุพัตรา สีลาออน คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
2. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
104 นางสาวสุนิสา ขันติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. ล่าม/มัคคุเทศน์/ท่องเที่ยว/โรงแรม
2. นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
105 นางสาวพรชนก รัตนนพคุณ คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : ภูมิสารสนเทศ
1. ภูมิศาสตร์
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
106 นางสาวตวงรัตน์ เนืองแก้ว คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
107 นางสาววิภา น้อมวัฒนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาฝรั่งเศส
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
108 นางสาวพรทิพย์ นาคสุด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. การตลาด/การขาย
109 นางสาวกนกวรรณ สาเกตุ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
110 นางสาวสุจิรา อรุณเรือง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. การโรงแรม/ท่องเที่ยว
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
111 นางสาวภัทรวดี พัสดร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
112 นางสาวพรพิมล อินแก้วเครือ คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
113 นางสาวสุดารัตน์ บุญมาเวียง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
114 นางสาวจุรีรัตน์ ขัดพะนัด คณะเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีการอาหาร
1. อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
2. อื่นๆ
115 นางสาวเยาวลักษณ์ ทิพอาจ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
116 นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
2. ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
117 นายอนุชิต วงษ์คำ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
118 นางสาวจุฑามาศ เพียชำนิ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : จิตวิทยา
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
119 นางสาวจริยา เหมือนเหลา คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การโรงแรม/ท่องเที่ยว
120 นางสาวณิชาภัทร ขันธ์โพธิ์น้อย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
121 นายวรพิษณุณาญ์ บุญช่วย คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สื่อนฤมิต
1. ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
2. ไม่ได้เลือกประเภทงาน
122 นางสาวทิพวัลย์ เจริญคร คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
123 นางสาวชุติมา สร้อยติตะ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
124 นางสาวเอมอร ปัจจังคะถานัง คณะเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
1. เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech
2. อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
125 นายอธิวัฒน์ แสงแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
สาขา : สัตวศาสตร์
1. การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
126 นางสาวดารุณี จันใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเกาหลี
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
127 นางสาววลิกา ไกลเทียม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. รัฐศาสตร์
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
128 นายพรหมเมธ พันฤทธิ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
129 นางสาวนิรุบล ทองจำรูญ คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
130 นายศุภกร พันธุ์เสนา คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
131 นางสาวชุติวัฒน์ อัมรานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
132 นางสาววิภาพร วิมุล คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
133 นายพงศกร อุ่นพิกุล คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
134 นางสาวจิราภรณ์ คุ้มดำ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
135 นางสาวศิราวรรณ บุญราช คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
136 นางสาวสราญพร แสงห้าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาอังกฤษ
1. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
137 นางสาววิลาสินี วิบูลย์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
138 นางสาวสุนิษฐา เถาว์ชาลี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การตลาด/การขาย
139 นางสาวพิมพิกา วงไชยา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การตลาด/การขาย
140 นางสาวจุฑามาศ โสรัจจ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การตลาด/การขาย
141 นางสาวจุฬารัตน์ โสภาพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
1. ล่าม/มัคคุเทศน์/ท่องเที่ยว/โรงแรม
2. นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน