เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน กำหนดการไปราชการ วันที่ 29 พ.ย. ถึง 1 ธ.ค. 60 ดาวน์โหลด

รายชื่อบัณฑิตฝากประวัติกับศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

จำนวนบัณฑิตฝากประวัติหางาน 137 คน
No. ชื่อ - สกุล คณะ งานที่สนใจ
1 นางสาวณัฐนรี วงศ์ศรีทา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. อื่นๆ
2 นางสาวณัฐนรี วงศ์ศรีทา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. อื่นๆ
3 นางสาวสุภามาศ ถานะ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1.
2.
4 นางสาวสุธิดา กำลังหาญ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
5 นายกษิดิศวร์ กาญจนะ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
1. รัฐศาสตร์
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
6 นางสาวนนทิยา โนนเขวา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
7 นางสาวคุณัชญ์ บำรุงจิต วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
8 นางสาวจริยา ทิพมณี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
9 นางสาวฐาปณี คิดนอก คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : ชีววิทยา
1. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี
2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
10 นายโชคชัย คำภักดี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. อื่นๆ
11 นางสาวอมรรัตน์ วงศรีลคร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. อื่นๆ
12 นางสาวทิติยา พรหมจันทร์ คณะนิติศาสตร์
สาขา : นิติศาสตรบัณฑิต
1. กฎหมาย
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
13 นายสุชาติ หาดทวายกาญจน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. อื่นๆ
14 นางสาวปิยะดา ศรีกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
15 นายณรงค์ฤทธิ์ เจียมใจ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. อื่นๆ
16 นายภูชิด ชัยศรีสุข คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2.
17 นางสาวอรรถชา ศรีทาแก คณะนิติศาสตร์
สาขา : นิติศาสตรบัณฑิต
1. รัฐศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
18 นางสาวสุทธาสินี จำเริญสาร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
19 นางสาวอริสราภรณ์ เสนา คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : ภาษาอังกฤษ
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. ล่าม/มัคคุเทศน์/ท่องเที่ยว/โรงแรม
20 นางสาวณัฐพัชร์ สุขบำรุง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1. การตลาด/การขาย
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
21 นางสาวอภิรญา ขวัญศรี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
22 นายทวีศักดิ์ ชูทองคำ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
23 นายวัชรินทร์ สมไธสง คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. การโรงแรม/ท่องเที่ยว
24 นางสาวชุลีพรรณ ยุทธยงค์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เศรษฐศาสตร์
25 นางสาวกิตติภา เฉยชัยภูมิ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. เศรษฐศาสตร์
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
26 นายนิจปฏิภาณ มาตขาว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาไทย
1. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
2. กฎหมาย
27 นายกวีพงษ์ ฤทธิบาล คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขา : สิ่งแวดล้อมศึกษา
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
28 นายวสันต์ นามวันทา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
29 นางสาวพัชรา กุสะรัมย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
30 นางสาวดาราวัลย์ กองพิธี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
31 นายภูวเรศ อ่อนคำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเขมร
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
32 นางสาวอาทิตยา บุญศรี คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยา
1. วิทยาศาสตร์/ฟิสิกส์/เคมี
2. อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
33 นางสาวปาลิตา เหลืองสุวาลัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
34 นางสาวพรชนก ทองรักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
35 นางสาวรัตนาพร โสมาบุตร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
36 นางสาวลลิตา จันทร์สว่าง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
37 นายสุวิทย์ พูลรัตน์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
1. รัฐศาสตร์
2. อื่นๆ
38 นายศรายุทธ สีสมบัติ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
39 นางสาวรัตติพร พันธะชุม คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
40 นางสาวไขขวัญ อรัญเวทย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
41 นายอดิศร บุรินรัมย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
42 นางสาวจริญญา ระดาไสย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
43 นางสาวปุณญาพร อุบลครุฑ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การตลาด/การขาย
44 นางสาวพิชญ์สิณี น้อยศิริ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
45 นางสาววิภาวี อิ่นแก้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง)
1. รัฐศาสตร์
2. รัฐศาสตร์
46 นางสาวอลิษา โพธิ์พันธ์ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. อื่นๆ
47 นายสุรพงศ์ รัตนะ คณะเภสัชศาสตร์
สาขา : สมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ แผน ก(2)
1. เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
48 นายภควพล สังเพชร คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. อื่นๆ
49 นางสาวปิยะนุช ยอดมั่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาไทย
1. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
50 นายวรัญญู มาตย์นอก คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
2. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
51 นางสาวศิริลักษณ์ ถัดภูเขียว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
52 นางสาวปรียา วรนาม คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
53 นายปรมินทร์ ศรีแดงงาม คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สื่อนฤมิต
1. ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
2. นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
54 นายกนกศักดิ์ เที่ยงตรง คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สื่อนฤมิต
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2.
55 นางสาวทิพวรรณ เขื่อนแก้ว คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
56 นายชนก เสมอพิทักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
57 นายเสรี บุญทวี คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
58 นางสาวรัชนก นาคพงษ์ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : จิตวิทยา
1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
59 นางสาวเพียงใจ สูงพล คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
60 นางสาวอัจฉราภรณ์ ชัยหนองแปน วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. รัฐศาสตร์
61 นายจตุรวิทย์ ปู่ฝ้าย คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
2. อื่นๆ
62 นางสาวภัสรา พันบุบผา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
63 นางสาวชลิดา ดารารัตน์ คณะเทคโนโลยี
สาขา : สัตวศาสตร์
1. การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
64 นางสาวอารีย์ ยศเสนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. รัฐศาสตร์
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
65 นางสาวสุธัญญา ช่วยนา คณะเทคโนโลยี
สาขา : สัตวศาสตร์
1. เทคโนโลยีการผลิต
2. การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
66 นายศรัณยู สนิทไชย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. รัฐศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
67 นางสาววรางคณา ลายประจักษ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
68 นางสาวอรพิน ปะนาเส คณะวิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยา
1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. อื่นๆ
69 นายวันเฉลิม ศรีวิเชียร คณะนิติศาสตร์
สาขา : นิติศาสตรบัณฑิต
1. กฎหมาย
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
70 นายสุภัทร์ แซ่จึง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
71 นางสาวพรรณวิไล คุ้มโนนไชย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
72 นายศตวรรษ สุวรรณไตรย์ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรมนานาชาติ
1. ล่าม/มัคคุเทศน์/ท่องเที่ยว/โรงแรม
2. การตลาด/การขาย
73 นายยิ่งยงค์ จงสมชัย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
74 นางสาวจุฑามาศ ก้อนชารี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การตลาด/การขาย
75 นางสาวเจนจิรา บุญมาก คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. เทคโนโลยีการพิมพ์
2. ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
76 นางสาววิภาวดี แพนสมบัติ คณะเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีการผลิตพืช
1. เทคโนโลยีการผลิต
2. การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
77 นางสาวสิริยากร ชำนิกุล วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
78 นางสาวรัตติยา ทองตัน คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การตลาด/การขาย
79 นางสาวนาถฤทัย ศรัทธาคลัง คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : โภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
2. อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
80 นายกรกิตติ์ หวานอ่อน คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. วิศวกรรมสื่อสาร/โทรคมนาคม
81 นายทศพร สิมมาวงศ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
2. อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
82 นางสาวจิราภรณ์ ศรีสร้อย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
1. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
83 นายอิสราพงษ์ กันพ้นภัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
84 นางสาวดวงใจ หินซุย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
85 นายเชิดพงษ์ โคตรชา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
86 นางสาวสุวรรณา มหาโชคชัย คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
87 นางสาวนิภัทรา โกษาผล คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
88 นางสาวนุสรา นิสัยมั่น คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
89 นางสาวสาลินี ทองเชื้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเวียดนาม
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. ล่าม/มัคคุเทศน์/ท่องเที่ยว/โรงแรม
90 นางสาวลลิตา หุนสระน้อย วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
1. รัฐศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
91 นางสาวกานต์พิชชา ดอนลาดลี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ประวัติศาสตร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
92 นางสาวศันสนีย์ ภารสถิตย์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
93 นางสาวปิยะนุช วุฒิสาร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
94 นางสาวสินจัย ดวงมะลัย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
95 นางสาวนฤมล แถวโนนงิ้ว วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. รัฐศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
96 นางสาวชุติมา ทิพอาจ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
1. รัฐศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
97 นางสาวนรีญาณ์ สีหวงษ์ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
98 นางสาวปิยวรรณ ธันว์ธนะ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
99 นางสาวสุพัตรา สีลาออน คณะสาธารณสุขศาสตร์
สาขา : สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
1. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
2. แพทย์/พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข
100 นางสาวสุนิสา ขันติ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. ล่าม/มัคคุเทศน์/ท่องเที่ยว/โรงแรม
2. นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน
101 นางสาวพรชนก รัตนนพคุณ คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : ภูมิสารสนเทศ
1. ภูมิศาสตร์
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
102 นางสาวตวงรัตน์ เนืองแก้ว คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
103 นางสาววิภา น้อมวัฒนะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาฝรั่งเศส
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
104 นางสาวพรทิพย์ นาคสุด คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
1. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. การตลาด/การขาย
105 นางสาวกนกวรรณ สาเกตุ คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
106 นางสาวสุจิรา อรุณเรือง คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สาขา : การท่องเที่ยวและการโรงแรม
1. การโรงแรม/ท่องเที่ยว
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
107 นางสาวภัทรวดี พัสดร คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
108 นางสาวพรพิมล อินแก้วเครือ คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
109 นางสาวสุดารัตน์ บุญมาเวียง คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
110 นางสาวจุรีรัตน์ ขัดพะนัด คณะเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีการอาหาร
1. อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
2. อื่นๆ
111 นางสาวเยาวลักษณ์ ทิพอาจ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : คณิตศาสตร์
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
112 นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
2. ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
113 นายอนุชิต วงษ์คำ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
114 นางสาวจุฑามาศ เพียชำนิ คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : จิตวิทยา
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
115 นางสาวจริยา เหมือนเหลา คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การโรงแรม/ท่องเที่ยว
116 นางสาวณิชาภัทร ขันธ์โพธิ์น้อย คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
117 นายวรพิษณุณาญ์ บุญช่วย คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สื่อนฤมิต
1. ศิลปกรรมศาสตร์/Graphics Design
2. ไม่ได้เลือกประเภทงาน
118 นางสาวทิพวัลย์ เจริญคร คณะศึกษาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์การกีฬา
1. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
119 นางสาวชุติมา สร้อยติตะ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
120 นางสาวเอมอร ปัจจังคะถานัง คณะเทคโนโลยี
สาขา : เทคโนโลยีชีวภาพ
1. เทคโนโลยีชีวภาพ/Biotech
2. อาหาร-โภชนาการ/วิทยาศาสตร์การอาหาร
121 นายอธิวัฒน์ แสงแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตวศาสตร์
สาขา : สัตวศาสตร์
1. การเกษตร/การประมง/ปศุสัตว์
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
122 นางสาวดารุณี จันใต้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาเกาหลี
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
123 นางสาววลิกา ไกลเทียม วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
สาขา : การเมืองการปกครอง
1. รัฐศาสตร์
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
124 นายพรหมเมธ พันฤทธิ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
125 นางสาวนิรุบล ทองจำรูญ คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : สารสนเทศศาสตร์
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
126 นายศุภกร พันธุ์เสนา คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
127 นางสาวชุติวัฒน์ อัมรานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
128 นางสาววิภาพร วิมุล คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
129 นายพงศกร อุ่นพิกุล คณะวิทยาการสารสนเทศ
สาขา : วิทยาการคอมพิวเตอร์
1. โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT
2. ช่างอิเลคโทรนิค/ช่างไฟฟ้า/ช่างคอมพิวเตอร์
130 นางสาวจิราภรณ์ คุ้มดำ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : บัญชีบัณฑิต
1. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
2. เลขา/ประชาสัมพันธ์/ธุรการ/คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
131 นางสาวศิราวรรณ บุญราช คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
132 นางสาวสราญพร แสงห้าว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาอังกฤษ
1. อักษรศาสตร์/ศิลปศาสตร์/มนุษย์ศาสตร์
2. บัญชี/การเงิน/การธนาคาร
133 นางสาววิลาสินี วิบูลย์กุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การพัฒนาชุมชน
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. รัฐศาสตร์
134 นางสาวสุนิษฐา เถาว์ชาลี คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การตลาด/การขาย
135 นางสาวพิมพิกา วงไชยา คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การตลาด/การขาย
136 นางสาวจุฑามาศ โสรัจจ์ คณะการบัญชีและการจัดการ
สาขา : การจัดการ
1. การบริหาร/การจัดการ/บุคคล
2. การตลาด/การขาย
137 นางสาวจุฬารัตน์ โสภาพร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาญี่ปุ่น
1. ล่าม/มัคคุเทศน์/ท่องเที่ยว/โรงแรม
2. นิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน