เอกสารดาวน์โหลด ข่าวเกี่ยวกับตลาดแรงงาน กำหนดการไปราชการ วันที่ 16-17 พ.ย. 60

บุคคลากรศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

ภานุวัฒน์ สว่างแสง
นายภานุวัฒน์ สว่างแสง
Mr.PHANUWAT SAWANGSANG
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
โทรศัพท์ 089-921-6117
ภายใน : 1202