1 - 2 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สามารถสั่งจองเอกสารประกอบการบรรยาย ได้ที่ โทรศัพท์ 0897140681 หรือ

ดาวน์โหลดได้ที่ เอกสารประกอบบรรยาย