มาตรการประหยัดพลังงาน

PDF คณะกรรมการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน กองบริการการศึกษา

มาตรการประหยัดพลังงาน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2555-2556


ด้านการปรับอากาศ

 1. เปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงเวลา 10.00 - 11.30 น. และเวลา 13.00-16.00 น.
 2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส
 3. ปิดประตู หน้าต่าง ผ้าม่าน หนือมู่ลี่ให้สนิทขณะเปิดเครื่องปรับอากาศ
 4. นำตู้หรือชั้นวางของมาติดตั้งผนังด้านตะวันตกหรือตะวันออก ช่วยป้องกันการแผ่รังสีความร้อนจากผนังสู่คนได้

ด้านการส่องสว่าง

 1. ปิดหลอดไฟส่องสว่างทันทีเมื่อเลิกใช้หรือไม่มีใครอยู่ในห้องเกิน 15 นาที
 2. เปิดกระจก เปิดผ้าม่าน หรือมู่ลี่ขณะยังไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ แทนการเปิดไฟส่องสว่างในบริเวณที่แสงสว่างเพียงพอ
 3. ทำความสะอาดหลอดไฟและโคมไฟอย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่องสว่าง

ด้านอุปกรณ์สำนักงานและเครื่องไฟฟ้าในสำนักงาน

 1. เมื่อปิดอุปกรณ์สำนักงานให้ถอดปลั๊กทันที (ยกเว้นอุปกรณ์บางชนิด เช่น สื่อโสตฯ อุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ และตู้เย็น เป็นต้น)
 2. ตั้งโปรแกรมปิดหน้าจอคอมพิวเตอร์อัตโนมัติไว้ไม่เกิน 10 นาที หลังจากไม่ได้สัมผัดคีย์บอร์ดหรือเมาส์
 3. ลดการใช้กระดาษโดยการนำกระดาษที่ใช้แล้ว 1 หน้ามาทำเอกสารสำเนาหรือเอกสารที่ไม่สำคัญภายในสำนักงาน ใช้การส่งเอกสารแทนการถ่ายสำเนาหลายชุด ส่งเสริมการส่ง e-mail
 4. เติมน้ำในเครื่องทำน้ำร้อนให้พอดีสำหรับการใช้

ด้านน้ำและต้นไม้

 1. ปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกคร้ังเมื่อเลิกใช้
 2. ตรวจสอบการรั่วซึมของก๊อกน้ำ สุขภัณฑ์น้ำ เมื่อพบเห็นการชำรุดให้แจ้งผู้มีส่วนรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขทันที
 3. ให้ความร่วมมือในการปลูกต้นไม้เพิ่มเติมตามโครงการที่ กองบริการการศึกษาหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น