แบบฟอร์ม กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แบบฟอร์มการลาพนักงาน

 • แบบใบลาพักผ่อน พนักงานที่จ้างตามภารกิจ
 • แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร พนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบใบลาพักผ่อน พนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบใบลาอุปสมบท พนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย พนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบใบลาสตรีไปถือศีลและปฏิบัติธรรม ในสำนักปฏิบัติธรรมที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรับรอง พนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล พนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบใบลาเพื่อดูแลบิดาหรือมารดา พนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด พนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบขอยกเลิกวันลา พนักงานมหาวิทยาลัย
 • แบบใบลาป่วย ลากิจ ลาคลอดบุตร พนักงานที่จ้างตามภารกิจ
 •  

  แบบฟอร์มการลาข้าราชการ

 • แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร ข้าราชการ
 • แบบใบลาพักผ่อน ข้าราชการ
 • แบบใบลาอุปสมบท ข้าราชการ
 • แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ข้าราชการ
 • แบบใบลาไปศึกษา ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ข้าราชการ
 • แบบใบลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล ข้าราชการ
 • แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ ข้าราชการ
 • แบบใบลาเพื่อดูแลบุตรและภรรยาหลังคลอด ข้าราชการ
 • แบบขอยกเลิกวันลา ข้าราชการ
 • แบบใบลาติดตามคู่สมรส ข้าราชการ
 •  

  แบบฟอร์มหนังสือราชการ

 • คำขึ้นต้นคำลงท้าย
 • คำสั่ง หน้าเดียว
 • คำสั่ง หลายหน้า
 • ตั้งค่าการพิมพ์ บันทึกข้อความภายใน
 • ตั้งค่าการพิมพ์ หนังสือภายนอก
 • บันทึกข้อความภายใน
 • หนังสือประทับตรา
 • หนังสือภายนอก หน้าเดียว
 • หนังสือภายนอก หลายหน้า
 •