การรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือสอบปฏิบัติ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับบุคคลทั่วไป

รายละเอียด : file_01-2017-07-19225141.pdf
วันประกาศ : 19 กรกฎาคม 2560