รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (ITMB) คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563

รายละเอียด : รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2สาขาวิชา วท.บ. เทคโนโลยีนวัตกรรมสำหรับธุรกิจสมัยใหม่ (ITMB) คณะวิทยาการสารสนเทศ <<คลิก
วันประกาศ : 7 กุมภาพันธ์ 2563