ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มงาน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม