รายละเอียดโครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ คณะ โครงการ
1 คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทยศาสตร์บัณฑิต
โครงการรับตรงคณะ (เวชกิจฉุกเฉิน)
2 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการช้างเผือกภาคอีสาน
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการช่อดอกปีบ
โครงการคณะดำเนินการเอง
โครงการแววผู้นำ
โครงการคณะดำเนินการเอง (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)update
4 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเพชรราชพฤกษ์
โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถทางหุ่นยนต์
โครงการสนับสนุนการ จัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน ร.ร.(วมว.)
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
5 คณะเทคโนโลยี โครงการเยาวชนคนรักปลา
โครงการเพชรเทคโนโลยี
6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โครงการที่คณะดำเนินการเอง (ครั้งที่ 2)
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์
8 คณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ เทียบเข้า)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบปกติ)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ)
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่
โครงการโตวตาระบบพิเศษ (เทียบเข้า)
10 คณะการบัญชีและการจัดการ โครงการ ACC.BIZ.SMART เรียน 5 ปี 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
โครงการเรียน 4 ปี 3 ปริญญา จาก 3 ประเทศ
โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
(คณะดำเนินการเอง)
ปริญญาตรีเทียบเข้า
ปริญญาตรีเทียบเข้า (ระบบโควตา)
11 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการรับตรงupdate
โครงการ V to U (Vocational college to University Project)update
โครงการปริญญาตรีเทียบเข้า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โครงการที่คณะดำเนินการเองupdate
13 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โครงการ Copag One
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร
15 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี และโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี (รอบ3)update
16 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม
โครงการที่คณะดำเนินการเองupdate
17 คณะนิติศาสตร์ โครงการต้นกล้านิติศาสตร์
18 คณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (เทียบเข้า) ระบบ นอกเวลาราชการ รอบ 2update
19 คณะศึกษาศาสตร์ โครงการเพชรเสมา