รายละเอียดโครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับ คณะ/สำนัก โครงการ
1 คณะแพทยศาสตร์ โครงการที่คณะดำเนินการเอง พ.บ. แพทยศาสตร์ (หลักสูตร 6 ปี) update
2 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนในเครือข่ายของคณะวิทยาศาสตร์
โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน (วมว.)
3 คณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ (เทียบเข้า) update
4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการโตวตาระบบพิเศษ (เทียบเข้า) update
5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ โครงการสาธิตพิชิตสถาปัตย์
โครงการเส้นทางอาชีวะสถาปัตย์
โครงการสานฝันฉันอยากเรียนสถาปัตย์
6 สำนักศึกษาทั่วไป โครงการเด็กดีมีที่เรียน
7 คณะการบัญชีและการจัดการ โครงการที่คณะดำเนินการเอง (เทียบเข้า) update