รายละเอียดโครงการที่คณะดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับ คณะ โครงการ
1 คณะแพทยศาสตร์ โครงการแพทยศาสตร์บัณฑิต
โครงการรับตรงคณะ (เวชกิจฉุกเฉิน)
2 คณะเภสัชศาสตร์ โครงการช้างเผือกภาคอีสาน
โครงการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการช่อดอกปีบ
โครงการคณะดำเนินการเอง
โครงการแววผู้นำ
โครงการคณะดำเนินการเอง (หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล)
4 คณะวิทยาศาสตร์ โครงการเพชรราชพฤกษ์
โครงการส่งเสริมผู้มีความสามารถทางหุ่นยนต์
โครงการสนับสนุนการ จัดห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน ร.ร.(วมว.)
โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์
5 คณะเทคโนโลยี โครงการเยาวชนคนรักปลา
โครงการเพชรเทคโนโลยี
6 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ โครงการที่คณะดำเนินการเอง
7 คณะสัตวแพทยศาสตร์ โครงการฟ้าหม่นราชพฤกษ์
8 คณะวิทยาการสารสนเทศ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ ระบบพิเศษ และระบบพิเศษ (เทียบเข้า)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบปกติ)
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ (ระบบพิเศษ)
9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการเส้นทางสู่วิศวกรรุ่นใหม่
โครงการโตวตาระบบพิเศษ (เทียบเข้า)
10 คณะการบัญชีและการจัดการ โครงการ ACC.BIZ.SMART เรียน 5 ปี 2 ปริญญา ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
โครงการเรียน 4 ปี 3 ปริญญา จาก 3 ประเทศ
โครงการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ประเภทรับตรงทั่วประเทศ
(คณะดำเนินการเอง)
ปริญญาตรีเทียบเข้า
ปริญญาตรีเทียบเข้า (ระบบโควตา)
11 คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการรับตรง
โครงการ V to U (Vocational college to University Project)
โครงการปริญญาตรีเทียบเข้า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
12 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โครงการที่คณะดำเนินการเอง
13 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โครงการที่คณะดำเนินการเอง ระบบพิเศษ<
14 คณะศิลปกรรมศาสตร์ โครงการเพชรพระพิฆเนศวร
15 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี และโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี (รอบ3)
16 คณะวัฒนธรรมศาสตร์ โครงการคนดีศรีวัฒนธรรม
โครงการที่คณะดำเนินการเอง
17 คณะนิติศาสตร์ โครงการต้นกล้านิติศาสตร์
18 คณะสาธารณสุขศาสตร์ โครงการที่คณะดำเนินการเอง
19 คณะศึกษาศาสตร์ โครงการเพชรเสมา