กองบริการการศึกษาร่วมทำบุญ เนื่องในสัปดาห์วันมาฆะบูชา

กองบริการการศึกษาร่วมทำบุญ เนื่องในสัปดาห์วันมาฆะบูชา

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 14.30 น กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ร่วมทำบุญบริจาคทรัพย์เพื่อจัดทำต้นดอกไม้เงินถวายแด่พระสงฆ์ รักษาศีล ฟังธรรมและเวียนเทียน เนื่องในสัปดาห์วันมาฆะบูชา ณ วัดป่าวังเลิง ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เนื่องด้วย วันมาฆะบูชาเป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระอรหันต์ 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายและพระอรหันต์เหล่านี้เป็นผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง หรือเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า จาตุรงคสันนิบาต แปลว่าการประชุมที่พร้อมด้วยองค์ 4 ซึ่งในวันดังกล่าว พระพุทธองค์ได้วางหลักการสำคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่ ไม่ทำความชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ในการนี้ชาวพุทธจึงถือเป็นวันสำคัญ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธและสืบทอดพระพุทธศาสนา ให้จรรโลง วัฒนาถาวรคู่ชาติไทยต่อไป


ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร, ราชวิทย์ ทิพย์เสนา
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด