กองบริการการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

กองบริการการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 : ระบบและกลไกการสนับสนุนการบริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 1/2556 โดยมีคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตัวบ่งชี้ที่ 10.1 : ระบบและกลไกการสนับสนุนการบริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอธิการบดี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพภาพ/ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด