รับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2557

รับชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคณะต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2557

******************************************************

แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

»  Thai Version.
»  English Version.

ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
»  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
»  คณะศึกษาศาสตร์
»  คณะการบัญชีและการจัดการ
»  คณะศิลปกรรมศาสตร์
»  คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
»  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
»  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
»  คณะวัฒนธรรมศาสตร์

ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
»  คณะวิทยาศาสตร์
»  คณะเทคโนโลยี
»  คณะวิศวกรรมศาสตร์
»  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์-ผังเมือง-นฤมิตศิลป์
»  คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
»  คณะวิทยาการสารสนเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
»  คณะพยาบาลศาสตร์
»  คณะเภสัชศาสตร์
»  คณะสาธารณสุขศาสตร์
»  คณะแพทยศาสตร์
»  คณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด