ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559

ประชุม รับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2559


   วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษาได้จัดการประชุม เรื่องแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา บุคลากรกองบริการการศึกษา คณบดี รองคณบดี และตัวแทนคณะเข้าร่วมประชุม เพื่อปรึกษาหารือ พิจารณาเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

    ผู้ที่สนใจเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อกองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 043-754377 หรือเว็บไซต์ www.acad.msu.ac.th ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด