กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้

กองบริการการศึกษา จัดโครงการจัดการความรู้


     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา กองบริการการศึกษาได้จัดจัดโครงการจัดการความรู้เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการที่คณะดำเนินการเอง โดยมีตัวแทนทุกคณะ และบุคลากรกองบริการการศึกษาเข้าร่วมโครงการ และมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ พร้อมด้วยมีการบรรยายเรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 ประเภทโครงการที่คณะดำเนินการเอง โดยนางสาวกรวิกา เทียมวงษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เป็นวิทยากร หลังจากนั้นได้มีการแบ่งกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สรุปรวบรวมและนำเสนอองค์ความรู้ที่ได้ 
ภาพ : ประกาศิต ไชยโยราช 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด