โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเปลี่ยนแผนสู่การปฏิบัติ

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเปลี่ยนแผนสู่การปฏิบัติ


     วันที่ 18-19 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเปลี่ยนแผนสู่การปฏิบัติ กองบริการการศึกษา โดยมีนางทิพวรรณ เจริญศักดิ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการทุกคน ในโครงการได้รับเกียรติจาก นางศิริวิช ดโนทัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การจัดทำแผนปฏิบัติการระยะ 4ปี และทำแผนปฏิบัติการประจำปี การเขียนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งการนำเสนอโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำแผนที่ได้ไปปฏิบัติสู่การปฏิบัติงานของกองบริการการศึกษา 
ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด