สหกิจศึกษากองบริการการศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39

สหกิจศึกษากองบริการการศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39


     งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00น. ณ ห้อง B-412สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษากองบริการการศึกษาจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 60 คน โดยมีการบรรยายเรื่อง ทักษะการสื่อสาร และการนำเสนอผลงานทางวิชาการ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิตยา วรรณกิตร์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นวิทยากร โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 


ภาพ : สราญพร แสงห้าว 
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด