งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา งานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อง TA-201 ชั้น 2 คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา ได้จัดงานปัจฉิมนิเทศและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 39 ภาคการศึกษาที่ 1/2561 สำหรับนิสิต คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาจุลชีววิทยา ได้มีการนำเสนอผลงาน การปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่าง ๆ หลังจากที่ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงาน และซักถามการปฏิบัติงาน รวมถึงสอบถามเรื่องโปรเจคที่นิสิตสหกิจศึกษา ได้ปฏิบัติระหว่างการทำงาน เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน และพัฒนางานต่อไป


ภาพ : สราญพร แสงห้าว
    ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด