โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ

กองบริการการศึกษา ขอเชิญนิสิตเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่โลกอาชีพ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 07.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วิทยากรจาก Job BKK คุณทัศไนย เหมือนเสน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท จัดหางานจอบบีเคเค ดอด คอม จํากัด บรรยายเรื่อง แนวโนมและทิศทางของตําแหน่งงานและการแข่งขันของแรงงานไทยในปัจจุบัน การเตรียมความพร้อมสมัครงาน การหาแหล่งงานออนไลน์ และการสมัครงานออนไลน์

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด