รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 การรับแบบโควตา (ใช้คะแนน GAT/PAT หรือคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชา หรือสอบปฏิบัติ) รายงานตัวเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต้องบันทึกข้อมูลการรายงานตัวให้ครบถ้วนสมบูรณ์  โดยดำเนินการขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตใหม่ผ่านระบบ Internet http://admit.msu.ac.th ภายในวันที่  1 – 24 พฤษภาคม 2563


ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด