ประชุม สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 Portfolio ในรูปแบบ Online

ประชุม สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 Portfolio ในรูปแบบ Online

ประชุม สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบ 1 Portfolio ในรูปแบบ Online
👉วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง SC3-302 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการกลางทางวิทยาศาสตร์ กองบริการการศึกษาจัดประชุมเรื่องการสอบสัมภาษณ์แบบ Online ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 โครงการต่างๆ (โครงการที่กองบริการกาศึกษาดำเนินการ)
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมลวรรณ ชุ่มเชื้อ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ นางศิโรวรรณ อินศร ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา และผู้แทนทุกคณะเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือ เรื่องการสอบสัมภาษณ์แบบ Online เพื่อรองรับมาตรการการแพร่เชื้อโรค Covid-19
📸 ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าว

10 ข่าวยอดนิยม กองบริการฯ

10 ข่าวล่าสุด