บุคลากร กองบริการการศึกษา

ผู้บริหาร

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยุกต์ ศรีวิไล

Assoc. Prof. Dr. Prayook Srivilai

ตำแหน่ง : อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภายใน : -
Email : -
รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล

รองศาสตราจารย์ ดร.อรวิชญ์ กุมพล

Assoc. Prof.Dr. Orawich Goompol

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานิสิต
ภายใน : -
Email : orawit.k@msu.ac.th
นางศิโรวรรณ อินศร

นางศิโรวรรณ อินศร

Mrs.Sirowan Insorn

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ภายใน : 1201
Email : sirowan.i@msu.ac.th

งานจัดการศึกษา

นางขวัญสิริ ศรีจันลี

นางขวัญสิริ ศรีจันลี

Mrs.Khunsiri Srichanlee

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา)

ภายใน : 1202
Email : nid-tan@hotmail.com
นายประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์

นายประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์

Mr.Pradit Mekchaiphak

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : Pradit.e@msu.ac.th
นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ

นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ

Miss Danita Pongsiri

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : -
นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

Miss Khonwika Tiamwong

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : konwipa_tia@hotmail.com
นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

Miss Napalai Soommat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : anglehotza@hotmail.com

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

นายภานุวัฒน์ สว่างแสง

นายภานุวัฒน์ สว่างแสง

Mr.Phanuwat Sawangsang

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : Sawangsang_p@hotmail.com

งานสหกิจศึกษา

นางชิดชนก งามสุทธิ

นางชิดชนก งามสุทธิ

Mrs.Chidchanok ngamsutdi

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1204
Email : chidchanok.n@hotmail.co.th
นางสาวสราญพร แสงห้าว

นางสาวสราญพร แสงห้าว

Miss Saranporn Sanghao

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1204
Email : yingyingsaran_s@hotmail.co.th
นางสาววันวิสา หงษ์เวหา

นางสาววันวิสา หงษ์เวหา

Miss Wanwisa Hongweha

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1204
Email : Wanwisa.maw@gmail.com

งานบริหารงานทั่วไป

นางศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี

นางศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี

Mrs.Sirilak Thitratsamee

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

ภายใน : 1203
Email : Srithanyarat_19@hotmail.com
นางสาวจุฑารัตน์ ทันพรม

นางสาวจุฑารัตน์ ทันพรม

Miss Jutharat Thanprom

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : tingling_ting@msn.com
นายมานิตย์ สารคำ

นายมานิตย์ สารคำ

Mr.Manit Sarakham

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ภายใน : 1201
Email : Manit .sa@msu.ac.th
นายกฤษณะ ไชยกิจ

นายกฤษณะ ไชยกิจ

Mr.Kritsana Chaiyakit

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1203
Email : kritsanaclub1996@hotmail.com

งานโรงเรียนสัมพันธ์

นางพวงพร งามสุทธิ

นางพวงพร งามสุทธิ

Mrs.Puangporn Ngamsutthi

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : pp_umim@hotmail.com
นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

Miss Kwantida Chaisila

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : kwuan1955@hotmail.com
นางสาวจิรภา สีหนาท

นางสาวจิรภา สีหนาท

Miss Jirapa Seehanat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : oh_acad@hotmail.com
นางสาวบุษบา เสนา

นางสาวบุษบา เสนา

Miss Budsaba Sena

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : budsaba201370@hotmail.com
นางสาวอาภัสรา วุฒิพันธุ์

นางสาวอาภัสรา วุฒิพันธุ์

Miss Arphatsara wuttipan

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : Bhatsara.go@gmail.com

งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ

นายอนันต์ ปินะเต

นายอนันต์ ปินะเต

Mr.Anan Pinate

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : anan.pi@msu.ac.th
นายประกาศิต  ไชยโยราช

นายประกาศิต ไชยโยราช

Mr.Prakasit Chaiyorath

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1203
Email : prakasit.c@msu.ac.th