บุคลากร กองบริการการศึกษา

ผู้บริหาร

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช

Prof Dr.Sampan Rittidech

ตำแหน่ง : อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ภายใน : -
Email : -
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีชา ประเทพา

ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา

Prof Dr.Preecha Prathepha

ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ภายใน : -
Email : preecha.p@msu.ac.th
นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์

นางทิพวรรณ เจริญศักดิ์

Mrs.Tippawan Charoensak

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา

ภายใน : 0-4375-4333-40 ต่อ 1201
Email : tippawan.c@msu.ac.th

งานจัดการศึกษา

นางศิโรวรรณ อินศร

นางศิโรวรรณ อินศร

Mrs.Sirowan Insorn

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานคัดเลือกนิสิตและสหกิจศึกษา)

ภายใน : 1202
Email : sirowan.i@msu.ac.th
นางอัปสร ศรีจันลี

นางอัปสร ศรีจันลี

Mrs.APSORN SRICHANLEE

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ภายใน : 1202
Email : nid-tan@hotmail.com
นางทิพวรรณ กองกูล

นางทิพวรรณ กองกูล

Mrs.Tippawan KongKool

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ภายใน : 1202
Email : Tippa_wan2@hotmail.com
นายประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์

นายประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์

Mr.Pradit Mekchaiphak

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : Pradit.e@msu.ac.th
นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ

นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ

Miss.Danita Pongsiri

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : -
นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

Miss.Khonwika Tiamwong

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : konwipa_tia@hotmail.com
นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

Miss.Napalai Soommat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : anglehotza@hotmail.com

ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ

นายภานุวัฒน์ สว่างแสง

นายภานุวัฒน์ สว่างแสง

Mr.Phanuwat Sawangsang

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : Sawangsang_p@hotmail.com

งานสหกิจศึกษา

นางชิดชนก งามสุทธิ

นางชิดชนก งามสุทธิ

Mrs.Chidchanok ngamsutdi

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(หัวหน้างานสกิจศึกษา)

ภายใน : 1204
Email : chidchanok.n@hotmail.co.th
นางสาวสราญพร แสงห้าว

นางสาวสราญพร แสงห้าว

Miss.Saranporn Sanghao

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1204
Email : yingyingsaran_s@hotmail.co.th
นางสาววันวิสา หงษ์เวหา

นางสาววันวิสา หงษ์เวหา

Miss.Wanwisa Hongweha

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1204
Email : Wanwisa.maw@gmail.com

งานบริหารงานทั่วไป

นางศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี

นางศิริลักษณ์ ถิตย์รัศมี

Mrs.Sirilak Thitratsamee

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
(หัวหน้ากลุ่มงานงานบริหารงานทั่วไป)

ภายใน : 1203
Email : Srithanyarat_19@hotmail.com
นางสาวจุฑารัตน์ ทันพรม

นางสาวจุฑารัตน์ ทันพรม

Miss.Jutharat Thanprom

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : tingling_ting@msn.com
นายมานิตย์ สารคำ

นายมานิตย์ สารคำ

Mr.Manit Sarakham

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ภายใน : 1203
Email : Manit .sa@msu.ac.th
นายกฤษณะ ไชยกิจ

นายกฤษณะ ไชยกิจ

Mr.Kritsana Chairakit

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1023
Email : kritsana.ch@msu.ac.th

งานโรงเรียนสัมพันธ์

นางพวงพร งามสุทธิ

นางพวงพร งามสุทธิ

Mrs.Puangporn Ngamsutthi

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(หัวหน้างานโรงเรียนสัมพันธ์)

ภายใน : 1203
Email : pp_umim@hotmail.com
นางสาวขวัญธิดา ไซยศิลา

นางสาวขวัญธิดา ไซยศิลา

Miss.Kwantida Chaisila

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : kwuan1955@hotmail.com
นางสาวจิรภา สีหนาท

นางสาวจิรภา สีหนาท

Miss.Jirapa Seehanat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1203
Email : oh_acad@hotmail.com
นางสาวบุษบา เสนา

นางสาวบุษบา เสนา

Miss.Budsaba Sena

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : budsaba201370@hotmail.com
นางภัสรา  โกมณเฑียร

นางภัสรา โกมณเฑียร

Mrs.Bhatsara Gomontean

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1203
Email : Bhatsara.go@gmail.com

งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ

นายอนันต์ ปินะเต

นายอนันต์ ปินะเต

Mr.Anan Pinate

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ
(หัวหน้างานพัฒนาระบบและสารสนเทศ)

ภายใน : 1203
Email : anan.pi@msu.ac.th
นายประกาศิต  ไชยโยราช

นายประกาศิต ไชยโยราช

Mr.Prakasit Chaiyorath

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1203
Email : prakasit.c@msu.ac.th