ระบบรับตรง

คือ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

บุคลากร

นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

Miss.Khonwika Tiamwong

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : konwipa_tia@hotmail.com
นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ

นางสาวดนิตา พงษ์ศิริ

Miss.Danita Pongsiri

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : -
นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

Miss.Napalai Soommat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : anglehotza@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบรับตรง