ระบบรับตรง

คือ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ เทียบเท่าในสถานศึกษาทั่วประเทศสมัครเข้าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคามกำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษา

บุคลากร

นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

นางสาวกรวิกา เทียมวงษ์

Miss.Khonwika Tiamwong

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : konwipa_tia@hotmail.com
นางสาวจีรภา พงษ์ศิริ

นางสาวจีรภา พงษ์ศิริ

Miss.Jirapa Pongsiri

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1202
Email : jirapa_pongsiri@hotmail.co.th
นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

นางสาวนภาลัย สุ่มมาตย์

Miss.Napalai Soommat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1202
Email : anglehotza@hotmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบรับตรง