การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

PDF วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรที่ใช้ร่วมกันภายในกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556
แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายในกองบริการการศึกษา
แผนการใช้ทรัพยากรที่สามารถให้หน่วยงานภายนอกยืมได้ ประจำปีงบประมาณ 2556
แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกันภายนอกกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2556