ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน

PDF คณะกรรมการบริหารความเสียงและควบคุมภายใน กองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559
แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 แผนการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองบริการการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559