งานโรงเรียนสัมพันธ์

งานโรงเรียนสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจ ดังนี้

  1. ขยายเครือข่ายแนะแนวการศึกษา
  2. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  3. เผยแพร่ข้อมูลการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  4. ส่งเสริมให้นักเรียน/นักศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้น

บุคลากร

นางพวงพร งามสุทธิ

นางพวงพร งามสุทธิ

Mrs.Puangporn Ngamsutthi

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
(หัวหน้างานโรงเรียนสัมพันธ์)

ภายใน : 1203
Email : pp_umim@hotmail.com
นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

นางสาวขวัญธิดา ไชยศิลา

Miss Kwantida Chaisila

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : kwuan1955@hotmail.com
นางสาวจิรภา สีหนาท

นางสาวจิรภา สีหนาท

Miss Jirapa Seehanat

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1203
Email : oh_acad@hotmail.com
นางสาวบุษบา เสนา

นางสาวบุษบา เสนา

Miss Budsaba Sena

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : budsaba201370@hotmail.com
นางสาวอาภัสรา วุฒิพันธุ์

นางสาวอาภัสรา วุฒิพันธุ์

Miss Arphatsara wuttipan

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1203
Email : Bhatsara.go@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานโรงเรียนสัมพันธ์