ผังเว็บไซต์ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กระดานสนทนา

 

คณะ/หน่วยงาน

 

ติดต่อสอบถาม

 

ภาษาไทย

 

Eng. Version

 
   

เกี่ยวกับหน่วยงาน

 • ประวัติความเป็นมา
 • วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
 • โครงสร้างการบริหารงาน
 • ภารกิจ และหน้าที่ของหน่วยงาน
 • ข้อมูลการบริการของหน่วยงาน
 • แผนกลยุทธ์หน่วยงาน
 • แผนปฏิบัติราชการ
 • นโยบายการบริหาร
 • คำรับรองและรายงานผลการปฏิบัติราชการ
 •    
     

  จรรยาบรรณ

 • จรรยาบรรณบุคลากร
 • แนวปฏิบัติตามจรรยาบรรณบุคลากร
 •    
     

  งานนโยบาย

 • มาตรการประหยัดพลังงาน
 • ความเสี่ยง/ควบคุมภายใน
 • การจัดการความรู้ (KM)
 • การใช้ทรัพยากรร่วมกัน
 • ประกันคุณภาพ
 • กิจกรรม 5 ส.
 •    
     

  ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
 • ข่าวการรับเข้าศึกษา ป.ตรี
 • ข่าวการรับเข้าศึกษา ป.ตรี(โครงการคณะดำเนินการเอง)
 •    
     

  สารกองบริการการศึกษา

 • สารกองบริการการศึกษา
 •    
     

  รายงานประจำปี

 • รายงานประจำปี
 •    
     

  ดาวน์โหลด

 • ดาวน์โหลด
 •    

  วีดีทัศน์แนะนำคณะ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2559

  วิจัย/ผลงานทางวิชาการ

   

  สายตรง ผอ.

   

  เว็บไซต์สหกิจศึกษา

   

  เว็บไซต์ศูนย์ส่งเสริมสนับสนุนบัณฑิตได้งานทำ