ระบบพิเศษ

คือ การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยเปิดโอกาสให้แก่ นักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษามีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม การเรียนการสอนเหมือนกับระบบปกติทุกประการ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) แตกต่างเฉพาะค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมการศึกษา การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

  1. กลุ่มบุคคลทั่วไป รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ
  2. กลุ่มนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยรับสมัครนิสิตที่พ้นสภาพ หรือคาดว่าจะพ้นสภาพ หรือประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน

บุคลากร

นางทิพวรรณ กองกูล

นางทิพวรรณ กองกูล

Mrs.Tippawan KongKool

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ

ภายใน : 1202
Email : Tippa_wan2@hotmail.com
นายประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์

นายประดิษฐ์ เมฆไชยภักดิ์

Mr.Pradit Mekchaiphak

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

ภายใน : 1202
Email : Pradit.e@msu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบบพิเศษ