รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ระบบพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

 
หมายเหตุ:
  • กลุ่มบุคคลทั่วไป หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกิน 2 ปี (ปีการศึกษา 2558 และปีการศึกษา 2559)
  • กลุ่มนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม หมายถึง นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่คาดว่าจะพ้นสภาพ หรือพ้นสภาพ หรือประสงค์ จะเปลี่ยนสาขาวิชาเรียน