งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ

งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มีภารกิจ ดังนี้

  1. พัฒนาระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ด้านต่าง ๆ ตามนโยบายของกองบริการการศึกษา
  2. พัฒนาเว็บไซต์ เพื่อการประชาสัมพันธ์ กองบริการการศึกษา
  3. ซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางคอมพิวเตอร์ ภายในกองบริการการศึกษา
  4. งานด้านอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บุคลากร

นายอนันต์ ปินะเต

นายอนันต์ ปินะเต

Mr.Anan Pinate

ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ

ภายใน : 1203
Email : anan.pi@msu.ac.th
นายประกาศิต  ไชยโยราช

นายประกาศิต ไชยโยราช

Mr.Prakasit Chaiyorath

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ภายใน : 1203
Email : prakasit.c@msu.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาระบบและสารสนเทศ