การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ ระบบปกติ