การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 3)

โครงการกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)