ระเบียบการการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับที่ รายละเอียด ดาวน์โหลด
1 ปกหน้า-ปกหลัง ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
2 คำนำ ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
3 สารบัญ ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562
4 ประวัติมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Mahasarakham University)
5 อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
6 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 - รอบที่ 5)
7 ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 - รอบที่ 5)
8 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
9 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
10 การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
11 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
12 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)
13 แผนการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
14 การรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
15 เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
16 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 2)
17 เงื่อนไขในการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562
18 ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง การยกเลิกใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562
19 แบบฟอร์มการยกเลิกใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2)
20 แบบฟอร์มการแก้ไขข้อมูลการสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 และ รอบที่ 2)
21 ตัวอย่างการคำนวณคะแนน ที่ได้รับจากเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (รอบที่ 2)
22 ข้อมูลเกี่ยวกับสาขาวิชา คณะ วิทยาลัย
23 อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 ดาวน์โหลดระเบียบการ (ทั้งเล่ม)