ปฏิทินรอบที่ 1-5

วัน / เดือน / ปี กิจกรรม
โครงการเด็กดีมีที่เรียน
1 ธันวาคม 2561

ผู้สมัครเข้าระบบเพื่อรับรหัส OTP

1-15 ธันวาคม 2561

ตรวจสอบหลักฐานผ่านระบบการรับสมัครโครงการเด็กดีมีที่เรียน

19 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://sa.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas

24 ธันวาคม 2561

สอบสัมภาษณ์

26 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://sa.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas

30-31 มกราคม 2562

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์ จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสละสิทธิ์เข้าเรียนในภายหลังไม่ได้

2-3 กุมภาพันธ์ 2562

สละสิทธิ์ ช่วงที่ 1 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1)

รอบที่ 1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
1-15 ธันวาคม 2561

รับสมัครรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 เวลา 16.30 น.)

1-17 ธันวาคม 2561

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนดให้

1-17 ธันวาคม 2561

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์

17 ธันวาคม 2561

วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์ ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

22-23 ธันวาคม 2561

ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas

28 ธันวาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความสามารถ โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas

5 มกราคม 2562

ทดสอบความสามารถด้านกีฬา โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา

6 มกราคม 2562

ทดสอบความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม

9 มกราคม 2562

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก โครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโครงการส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ผ่านอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ในโครงการต่าง ๆ ของระบบปกติ (โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ)ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas

16 มกราคม 2562

สอบสัมภาษณ์ โครงการต่าง ๆ ของระบบปกติ (โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ)

26 มกราคม 2562

มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 1 เข้าระบบ TCAS

28 มกราคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการต่าง ๆ ของระบบปกติ (โครงการที่กองบริการการศึกษาดำเนินการ) ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas หรือ http://www.cupt.net

30-31 มกราคม 2562

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าเรียน จะขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

2-3 กุมภาพันธ์ 2562

สละสิทธิ์ช่วงที่ 1 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนในรอบที่ 1)

5 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas หรือ http://www.cupt.net

รอบที่ 2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียน หรือข้อสอบปฏิบัติ
4 กุมภาพันธ์-10 มีนาคม 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 10 มีนาคม 2562< เวลา 16.30 น.)

4 กุมภาพันธ์-11 มีนาคม 2562

ชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารที่กำหนดให้

4 กุมภาพันธ์-12 มีนาคม 2562

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและทางไปรษณีย์

12 มีนาคม 2562

วันสุดท้ายในการส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองและ ทางไปรษณีย์ ทั้งนี้จะยึดตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ

21-27 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ณ โรงเรียนต่าง ๆ ดังนี้

 • โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา จังหวัดสกลนคร
21 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
22 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ
25 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย จังหวัดนครพนม
26 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
27 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี
21 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนขามแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น
22 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย
25 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู
26 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย
27 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
21 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด
22 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี
25 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ
26 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา
21 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
22 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จังหวัดศรีสะเกษ
25 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
26 มีนาคม 2562
 • โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์
27 มีนาคม 2562
27-28 มีนาคม 2562

มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ณ กองบริการการศึกษา

3-4 เมษายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อและแก้ไขข้อมูลผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas

7 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของระบบปกติ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas

9 เมษายน 2562

สอบสัมภาษณ์

10 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas หรือ http://www.cupt.net

22 เมษายน 2562

มหาวิทยาลัยส่งข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 2 เข้าระบบ TCAS

24-25 เมษายน 2562

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ถ้าไม่ยืนยันสิทธิ์จะถือว่าไม่ต้องการใช้สิทธิ์เข้าศึกษา จะขอสละสิทธิ์เข้าศึกษาในภายหลังไม่ได้

26-27 เมษายน 2562

สละสิทธิ์ช่วงที่ 2 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 และรอบที่ 2)

หมายเหตุ โครงการที่เรียกสำรองในการบริหารจัดการภายในได้ จะต้องเป็นโครงการนโยบาลของรัฐบาล หรือโครงการที่ได้รับการสนับสนุนให้หน่วยงานหรือให้บุคคล หรือโครงการที่มีเงื่อนไขเฉพาะพิเศษ เช่น ครูคืนถิ่น แพทย์ชนบท จุฬาชนบท โดยโครงการต้องส่งรายชื่อ และเอกสารยินยอมให้ส่งชื่อมาตัดสิทธิ์ในระบบลงนามโดยผู้สมัคร มายัง ทปอ.
รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
17-29 เมษายน 2562

รับสมัครรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS เว็บไซต์ http://www.cupt.net และชำระเงินค่าสมัคร

9 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.cupt.net

13 พฤษภาคม 2562

สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ หรือ ไปแล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา จะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบถัดไปได้

15 พฤษภาคม 2562

ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา และ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ และผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก พร้อมระบุเหตุผลเข้าระบบ TCAS

17 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 3 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas หรือ http://www.cupt.net

17-18 พฤษภาคม 2562

สละสิทธิ์ช่วงที่ 3 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 และรอบที่ 3)

รอบที่ 4 Admission
9-19 พฤษภาคม 2562

รับสมัครรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบ TCAS เว็บไซต์ http://www.cupt.net และชำระเงินค่าสมัคร (เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยระบุลำดับของแต่ละสาขาวิชาที่เลือกสมัคร)

29 พฤษภาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.cupt.net

4 มิถุนายน 2562

สอบสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 4 ถ้าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ประกาศรายชื่อให้เข้าสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องไปสอบสัมภาษณ์ หรือ ไปแล้วแจ้งให้สาขาวิชาทราบว่าไม่ต้องการเข้าศึกษา จะถือว่าผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ไม่ต้องการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา สามารถเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกรอบถัดไปได้

6 มิถุนายน 2562

ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก (สาขาวิชาที่ต้องการเข้าศึกษา และ ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา) ผู้ไม่ยืนยันสิทธิ์ และผู้ไม่ผ่านการคัดเลือก พร้อมระบุเหตุผลเข้าระบบ TCAS

7 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 4 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas หรือ http://www.cupt.net

7-8 มิถุนายน 2562

สละสิทธิ์ช่วงที่ 4 (ผู้ที่ได้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 1 รอบที่ 2 รอบที่ 3 และรอบที่ 4)

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
30 พฤษภาคม-8 มิถุนายน 2562

รับสมัครรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas (ปิดระบบรับสมัครในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น.)

9 มิถุนายน 2562

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas

11 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์บุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas

15 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบที่ 5 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas หรือ http://www.cupt.net

17-18 มิถุนายน 2562

ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาโดยเลือกจากสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก

20 มิถุนายน 2562

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในรอบที่ 5 ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ http://www.msu.ac.th หรือ http://acad.msu.ac.th/tcas หรือ http://www.cupt.net