ลิงค์คณะ วิทยาลัย

http://med.msu.ac.th

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 269 ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043712992 e-mail : medicine@msu.ac.th

http://pharmacy.msu.ac.th

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 โทรศัพท์ : 043-754360

http://nu.msu.ac.th

อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4333 ต่อ 2325, 2329, 2324 โทรสาร : 0-4375-4357 E-mail : nursing@msu.ac.th

https://publichealth.msu.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 E-mail: publichealth@msu.ac.th เบอร์โทรศัพท์ 043-754353 เบอร์โทรสาร 043754353

https://science.msu.ac.th

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร : 0-4375-4247-8

http://techno.msu.ac.th

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 043-754-085

http://vet.msu.ac.th/

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์/โทรสาร 043-712832

http://env.msu.ac.th

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 Phone/Fax : 66 4375 4435 ภายใน 2726, 2727 , Email : env@msu.ac.th

https://it.msu.ac.th

คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 41/20 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทร/แฟกซ์ : 0-4375-4359 ภายใน : 043-754321-40 ต่อ 5177, 5311

http://engineer.msu.ac.th/

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 เบอร์โทรศัพท์ : 0-4375-4321 ต่อ 3010-3058 โทรสาร: 0-4375-4316 e-mail : engineer@msu.ac.th

http://arch.msu.ac.th

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ 043-754381

http://acc.msu.ac.th

ที่ตั้งเดิม : อาคาร 2 ถ.มหาสารคาม-โกสุมพิสัย ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 6194 โทรสาร 0-4372-1193

ที่ตั้งใหม่ : คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใหม่ อำเภอ กันทรวิชัย จังหวัด มหาสารคาม Tel.: 043 754 321

https://thm.msu.ac.th

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทร. 043-970753 หรือ 7378, 7379, 7380

http://human.msu.ac.th

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่อยู่ : อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์ : 0-4375-4369 , 0-4375-4361 เบอร์ภายใน : 4735 , 4703 โทรสาร : 0-4375-4369

http://copag.msu.ac.th

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 0-4375-4321 ต่อ 3740 - 3744 เบอร์โทรสาร : 0-4375-4137 อีเมลล์ : copag@msu.ac.th

https://edu.msu.ac.th

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนน นครสวรรค์ ตำบล ตลาด อำเภอ เมืองมหาสารคาม จังหวัด มหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 043-754321-40 ต่อ 6241 โทรสาร 043-721764 E-mail : edu@msu.ac.th

https://fineart.msu.ac.th

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 โทรศัพท์/โทรสาร 0-4375-4384 ภายใน 3596, 3597, 3598

https://music.msu.ac.th

อาคารวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 44150 โทรศัพท์: +66 43754385 E-mail: music@msu.ac.th

https://culturalscience.msu.ac.th

คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000 โทรศัพท์ 0-4371-1350

https://laws.msu.ac.th

คณะนิติศาสตร์ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 4 ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150 หมายเลขโทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 2118, 2119, 2123