งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา จัดงานปัจฉิมนิเทศและแสดงผลงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 26 นิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันพุธที่ 13 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น. ณ ห้องเรียน IT – 513 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลังจากที่นิสิตได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการต่างๆ เป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ และปฏิบัติครบตามเงื่อนไขของสหกิจศึกษาแล้ว จึงได้นำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ปัญหา แนวทางการแก้ไข และข้อเสนอแนะต่างๆ ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา และนิสิตรุ่นน้อง ได้ทราบ เพื่อให้นำข้อมูลที่ได้จากวันนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานต่อไป ซึ่งสถานประกอบการที่ได้ให้โอกาสนิสิตสหกิจ ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ไปปฏิบัติงาน ได้แก่ บริษัท ดิจิคเทคโนโลยี จำกัด,บริษัท เทคโนโลยี อินฟรา สตรัคเจอร์ จำกัด,บริษัท เทคโนโลยี อินฟราสตรัคเจอร์ จำกัด,สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น,บริษัท เดฟ เซ้นส์ จำกัด,ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ,บริษัท เวอริน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด,คณะ วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และช่วงท้ายอาจารย์ที่ปรึกษาได้ให้โอวาทแก่นิสิต รวมถึง เจ้าหน้าที่สหกิจศึกษา ได้ชี้แจงการส่งเอกสารประกอบการประเมินสหกิจศึกษาภาพ: ขวัญธิดา ไชยศิลา,สราญพร แสงห้าว
ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา

ภาพข่าวที่มา : คณะวิทยาการสารสนเทศ | ผู้ประกาศ : นายราชวิทย์ ทิพย์เสนา | วันประกาศ : 13 มีนาคม 2556 | อ่าน : 2124