งานสหกิจศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา

งานสหกิจศึกษาจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารสโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษาได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดงาน และ นางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงาน 

ในการจัดโครงการครั้งนี้ เพื่อสร้างและพัฒนาคณาจารย์นิเทศสำหรับทำหน้าที่นิเทศงานสหกิจศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการเป็นอาจารย์นิเทศงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อการขยายผลการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษาให้มีระบบ คุณภาพ และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ด้านการนิเทศงานสหกิจศึกษา  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อลงกต  ยะไวทย์ ผู้อำนวยการสำนักสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นวิทยากร บรรยายเรื่อง หลักการและแนวคิดการจัดการสหกิจศึกษา, มาตรฐานและกระบวนการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการนิเทศงานสหกิจศึกษา

สนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ติดต่อ งานสหกิจศึกษา กองบริการการศึกษา 043-754377

ภาพข่าวที่มา : ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา สราญพร แสงห้าว, นิรดา ห่วงงแก้ว | ผู้ประกาศ : นายอนันต์ ปินะเต | วันประกาศ : 1 สิงหาคม 2557 | อ่าน : 1549