อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2558

อบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ในวันอังคารที่ 19 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม SC1-200 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองบริการการศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการพูดเพื่อการแนะแนวการศึกษา (พี่-น้องสัมพันธ์) รุ่นที่ 7 (รอบระบบรับตรง) โดยมีนางทิพวรรณ  เจริญศักดิ์  ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา เป็นประธาน

มีนิสิตที่เข้าร่วมโครงการบุคลากรกองบริการการศึกษา เข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 106 คน

โดยในการจัดโครงการนี้ เพื่อให้นิสิตได้ทราบรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ระดับ

ปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558 อย่างถูกต้องและครบถ้วน  เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแนะแนวศึกษาที่ถูกวิธี และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  เพื่อให้นิสิตได้นำประสบการณ์การแนะแนวจากรุ่นพี่ไปปรับปรุงและสามารถนำไปใช้ในการแนะแนวการศึกษาของแต่ละคนได้ เพื่อสร้างความสามัคคีให้กับนิสิตในเครือข่ายพี่ – น้องสัมพันธ์ ก่อให้เกิดความเป็นผู้นำและรักสถาบันมากยิ่งขึ้น  และได้รับเกียรติจาก วิทยากร นางสาวกรวิกา  เทียมวงษ์ บรรยายเรื่อง “การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2558” การบรรยายเรื่อง “ขั้นตอนการแนะแนวการศึกษา” โดยนางสาวจิรภา สีหนาท นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม แลกเปลี่ยนประสบการณ์แนะแนวการศึกษา จากพี่สู่ น้อง “บทบาทสมมติการแนะแนวการศึกษา”

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะเปิดรับสมัครระบบรับตรง ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2557 สมัครทาง www.acad.msu.ac.th

สนใจเข้าศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อกองบริการการศึกษา โทร 043-754377

ภาพข่าวที่มา : ภาพ/ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา | ผู้ประกาศ : นายอนันต์ ปินะเต | วันประกาศ : 20 สิงหาคม 2557 | อ่าน : 2857