ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน

ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต จัดประชุมรายงานผลการดำเนินงาน

    เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา ได้จัดประชุมเรื่องการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต กองบริการการศึกษา และคณะกรรมการจัดหางานให้บัณฑิตเครื่อข่ายระดับคณะ เข้าร่วมประชุม ในการประชุมครั้งนี้ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต ในปีที่ผ่านมา เช่น โครงการจัดการความรู้ นักวิชาการศึกษาพัฒนาเพื่อจัดหางานให้บัณฑิต, และกำลังจะดำเนินโครงการพบจัดหางานจังหวัดในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานและสร้างเครือข่าย จัดหางานให้บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้มีการปรึกษา หารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานจัดหางานให้บัณฑิต บรรลุตามวัตถุประสงค์ให้มากที่สุด

ภาพข่าวที่มา : ภาพ : ภัสรา โกมณเฑียร ข่าว : ขวัญธิดา ไชยศิลา | ผู้ประกาศ : นายประกาศิต ไชยโยราช | วันประกาศ : 17 กุมภาพันธ์ 2558 | อ่าน : 1189